1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

ldb.lt

1 tarybos reglamentas 1408/71/eec dl socialin s apsaugos sistem ų ...

atsitikimus darbe ar profesines ligas, kurie įvyko ar kurie buvo patvirtinti anksčiau pagal kitos valstybės teisės aktus, tartumjie įvyko arba buvo patvirtinti pagal jos administruojamus teisės aktus.6. Jeigu valstybės narės teisės aktais tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta, kad nustatant nedarbingumo laipsnį turi būtiatsižvelgta į nelaimingus atsitikimus darbe arba profesines ligas, kurie įvyksta ar kurie patvirtinami vėliau, tos valstybėsnarės kompetentinga įstaiga, nustatydama teisę gauti išmokas arba išmokos dydį, atsižvelgia į nelaimingus atsitikimus darbear profesines ligas, kurie įvyko ar kurie buvo patvirtinti vėliau pagal kitos valstybės narės teisės aktus, tartum jie įvyko arbabuvo patvirtinti pagal jos administruojamus teisės aktus, bet tiktai tada, jeigu:1) nemokama kompensacija dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos, kurie įvyko arba kurie buvo patvirtintianksčiau pagal jos administruojamus teisės aktus;ir2) nemokama kompensacija pagal kitos valstybės narės teisės aktus, pagal kuriuos nelaimingas atsitikimas darbe arbaprofesinė liga įvyko arba buvo patvirtinti vėliau, atsižvelgiant į 5 dalies nuostatas, to nelaimingo atsitikimo darbe arba tosprofesinės ligos atžvilgiu.62 straipsnisDraudimo sistemos taikymas, kai buvimo arba gyvenamojoje šalyje yra keletas sistemų. Maksimalus išmokųmokėjimo laikotarpis.1. Jeigu pagal buvimo arba gyvenamosios šalies teisės aktus yra keletas draudimo sistemų, pagal darbo sutartį dirbantiemsasmenims arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kuriems galioja 52 arba 55 (1) straipsnių nuostatos, taikomos plienopramonės fizinio darbo darbuotojus apimančios sistemos. Tačiau kai pagal minėtus teisės aktus yra nustatyta specialisistema kalnakasybos ir panašių įmonių darbuotojams, šios sistemos nuostatos taikomos tai darbuotojų kategorijai susąlyga, kad buvimo arba gyvenamosios vietos įstaiga, iš kurios prašoma išmokos, yra kompetentinga administruoti tąsistemą.2. Jeigu valstybės narės teisės aktais nustatytas maksimalus laikotarpis, už kurį mokamos išmokos, tuos teisės aktusadministruojanti įstaiga gali atsižvelgti į bet kurį laikotarpį, už kurį šias išmokas jau mokėjo kitos valstybės narės įstaiga.4 skirsnisAtsiskaitymai tarp įstaigų63 straipsnis1. Kompetentinga įstaiga privalo kompensuoti išmokų natūra sumas, kurios buvo išmokėtos jos sąskaita pagal 52 ir 55 (1)straipsnių nuostatas.2. 1 dalyje nurodytos kompensuotinos sumos apskaičiuojamos ir sumokamos 98 straipsnyje nurodyto vykdomojoreglamento nustatyta tvarka pagal patvirtintas faktines išlaidas.3. Dvi ar kelios valstybės narės ar šių valstybių kompetentingos valdžios institucijos gali nustatyti kitus atsiskaitymometodus arba gali atsisakyti bet kokio atsiskaitymo tarp jų jurisdikcijai priklausančių įstaigų.5 skirsnisStudentai63a straipsnis1-4 skirsnių nuostatos analogiškai taikomos studentams.5 SKYRIUSIŠMOKOS MIRTIES ATVEJU64 straipsnis34

More magazines by this user
Similar magazines