Views
9 months ago

Chuyên đề Lượng giác (Lý thuyết + Bài tập vận dụng có giải) - Đặng Việt Đông (232 trang)

https://app.box.com/s/wos0rctmp77c26m67evnabp1cd1llx7q

http://dethithpt.com –

http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Lượng giác – ĐS và GT 11 HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC 1. Hàm số y sin x Tập xác định: D R Tập giác trị: [ 1;1] , tức là 1 sin x 1 x R Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( k2 ; k 2 ) , nghịch biến trên mỗi khoảng 2 2 3 ( k2 ; k 2 ) . 2 2 Hàm số y sin x là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. Hàm số y sin x là hàm số tuần hoàn với chu kì T 2 . Đồ thị hàm số y sin x. y -3 -5 2 - 3 -2 - 2 2 2 3 1 x -3 5 O 2 2 2 2 2. Hàm số y cos x Tập xác định: D R Tập giác trị: [ 1;1] , tức là 1 cos x 1 x R Hàm số y cos x nghịch biến trên mỗi khoảng ( k2 ; k 2 ) , đồng biến trên mỗi khoảng ( k2 ; k 2 ). Hàm số y cos x là hàm số chẵn nên đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng. Hàm số y cos x là hàm số tuần hoàn với chu kì T 2 . Đồ thị hàm số y cos x. Đồ thị hàm số y cos x bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số y sin x theo véc tơ v ( ;0) . 2 y -3 -5 2 - 1 3 -2 - 2 2 2 3 x -3 5 O 2 2 2 3. Hàm số y tan x Tập xác định : D \ k , k 2 Tập giá trị: Là hàm số lẻ Là hàm số tuần hoàn với chu kì T Trang 2

http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Lượng giác – ĐS và GT 11 Hàm đồng biến trên mỗi khoảng k; k 2 2 Đồ thị nhận mỗi đường thẳng x k , k làm một đường tiệm cận. 2 Đồ thị y -5 2 -2 - - 2 2 3 2 2 -3 O 2 5 2 x 4. Hàm số y cot x Tập xác định : D \ k , k Tập giá trị: Là hàm số lẻ Là hàm số tuần hoàn với chu kì T Hàm nghịch biến trên mỗi khoảng k ; k Đồ thị nhận mỗi đường thẳng x k , k làm một đường tiệm cận. Đồ thị y -5 2 -2 - - 2 2 3 2 2 -3 O 2 5 2 x Trang 3

 • Page 1: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 5 and 6: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 7 and 8: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 9 and 10: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 11 and 12: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 13 and 14: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 15 and 16: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 17 and 18: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 19 and 20: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 21 and 22: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 23 and 24: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 25 and 26: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 27 and 28: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 29 and 30: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 31 and 32: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 33 and 34: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 35 and 36: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 37 and 38: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 39 and 40: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 41 and 42: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 43 and 44: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 45 and 46: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 47 and 48: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 49 and 50: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 51 and 52: http://dethithpt.com - Website chuy
 • Page 53 and 54:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 55 and 56:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 57 and 58:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 59 and 60:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 61 and 62:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 63 and 64:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 65 and 66:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 67 and 68:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 69 and 70:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 71 and 72:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 73 and 74:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 75 and 76:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 77 and 78:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 79 and 80:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 81 and 82:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 83 and 84:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 85 and 86:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 87 and 88:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 89 and 90:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 91 and 92:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 93 and 94:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 95 and 96:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 97 and 98:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 99 and 100:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 101 and 102:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 103 and 104:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 105 and 106:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 107 and 108:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 109 and 110:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 111 and 112:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 113 and 114:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 115 and 116:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 117 and 118:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 119 and 120:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 121 and 122:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 123 and 124:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 125 and 126:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 127 and 128:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 129 and 130:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 131 and 132:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 133 and 134:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 135 and 136:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 137 and 138:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 139 and 140:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 141 and 142:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 143 and 144:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 145 and 146:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 147 and 148:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 149 and 150:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 151 and 152:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 153 and 154:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 155 and 156:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 157 and 158:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 159 and 160:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 161 and 162:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 163 and 164:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 165 and 166:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 167 and 168:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 169 and 170:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 171 and 172:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 173 and 174:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 175 and 176:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 177 and 178:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 179 and 180:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 181 and 182:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 183 and 184:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 185 and 186:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 187 and 188:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 189 and 190:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 191 and 192:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 193 and 194:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 195 and 196:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 197 and 198:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 199 and 200:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 201 and 202:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 203 and 204:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 205 and 206:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 207 and 208:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 209 and 210:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 211 and 212:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 213 and 214:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 215 and 216:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 217 and 218:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 219 and 220:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 221 and 222:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 223 and 224:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 225 and 226:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 227 and 228:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 229 and 230:

  http://dethithpt.com - Website chuy

 • Page 231 and 232:

  http://dethithpt.com - Website chuy

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )
Lý thuyết và bài tập ứng dụng Lượng Giác - Ngọc Huyền
CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC LÊ HOÀNG TÙNG THPT PHÚ BÌNH