konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

logia da sxva.) TviTRirebuleba, Sromatevadoba, resurs

da energotevadoba, moxmarebis fasi.

moxmarebis fasi _ esaa momxmareblis xarjebi nake-

Tobis momsaxurebaze, eqspluataciasa da remontze misi

gamoyenebis mTeli periodis ganmavlobaSi.

4. standartizaciis da unificirebis maCveneblebi,

romlebsac axasiaTebs produqciis damzadebis originaluri

Semadgeneli an standartuli, unificirebuli

elementebis gamoyenebis done.

5. ergonomikuli maCveneblebi, romlebic axasiaTebs

“adamiani-manqana” sistemas da iTvaliswinebs adamianis

higienur, fiziologiur da fsiqologiur Tvisebebis

kompleqss, romelsac avlens igi warmoebasa (momsaxurebis

gawevisas) da yofacxovrebaSi teqnikasTan urTierTobis

dros. _ higienuri (ganaTebuloba, temperatura, gamosxiveba,

xmauri, vibracia.)

_ fiziologiuri (nakeTobis konstruqciis) adamianis

_ Zalur da Cqarosnul SesaZleblobebTan SesabamisobaSi.

_ fsiqologiuri _ nakeTobaTa Sesabamisoba adamianis

SesaZleblobebTan, aRiqvas da gadaamuSaos informacia,

fsiqologiuri SeTavsebadoba.

6. ekologiuri maCveneblebi, romlebic gansazRvraven

obieqtis negatiuri gavlenis dones bunebriv momcvel

garemoze warmoebis, eqspluataciisa da utilizaciis

dros.

7. usafrTxoebis maCveneblebi, romlebic axasiaTeben

produqciis Tviseburebebs, romlebic gansazRvraven adamianisa

da sxva obieqtebis usafrTxoebas misi eqspluataciis

dros (eleqtro da xanZarusafrTxoeba da sxva).

8. esTetikuri maCveneblebi, romlebic ganapirobeben

nakeTobis gare saxes: _ nakeTobis informaciulmxatvruli

gamometyveleba (originaloba, modis

Sesatyvisi).

11

More magazines by this user
Similar magazines