konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

proeqtis realizaciis Sedegebs Rebulobs is, vinc

mas gamoiyenebs. ufro msxvili da rTuli proeqtebis

ganxorcieleba grZeldeba ramdenime weli an aTwleuli.

magaliTad, gelaTis monasteri Sendeboda 25

weli, xolo Tbilisis metropoliteni 10 weli, magram

aseTi proeqtebic mTavrdeba.

4. yvela proeqts Tan axlavs cvlilebebi. proeqtebis

realizaciisas iqmneba raRac axali, xandaxan xdeba

Zvelis ganadgureba. cvlilebebi SeiZleba iyos

mniSvnelovani da umniSvnelo, didi an mcire da

aranairad ar axdens Cven cxovrebaze gavlenas an

SeiZleba mohyves seriozuli Sedegebi. cvlilebebis

marTva moiTxovs gansazRvrul Cvevebs, romlebic

Zirfesvianad gansxvavdeba imaTgan, romlebic

aucilebelia gansazRvruli stabiluri mdgomareobisa

da saqmianobisaTvis.

5. proeqtebi iZleva gansazRvrul Sedegebs. yvela

proeqts aqvs gansazRvruli Sedegi. es SeiZleba iyos

saxli, eleqtrogadamcemi xazi, Carxi an TviTmfrinavi,

kompiuteri, an gamarjveba arCevnebSi. mocemuli

Sedegebis miRwevis gza Sedgeba calkeuli etapebisagan,

romlebsac gaaCniaT Tavisi saSualedo Sedegi

an saSualedo mizani. magaliTad, eleqtrogadamcemi

xazis mSeneblobisaTvis saWiroa, rom jer Catardes

gasavleli trasis saZiebo samuSaoebi, moxdes anZebis

dadgmis adgilebis Seswavla da fundamentebis momzadeba

da a.S. aseTi etapobrivi moqmedeba gvexmareba

proeqtis marTvaSi, dagegmvasa da gakontrolebaSi.

amgvarad, CamoTvlili xuTi Tviseba damaxasia-

Tebelia yvela proeqtisaTvis didi iqneba Tu mcire.

amasTan, mewarmes vTavazobT Tavisi saqmianobis nebismier

periodSi sasurveli Sedegis, efeqtisa Tu mogebis an

firmis ganviTarebisaTvis gamoiyenos proeqtebis modeli

da misi marTvis sakiTxebi.

156

More magazines by this user
Similar magazines