konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

ogor SevarCioT sworad konfliqtis situaciaSi

urTierTqmedebis strategiebi?

• konfliqtSi CarTul mxareTa resursebis Sesabamisobis

Sefaseba

• konfliqtis gadawyvetis etapebi, urTierTsasargeblo

SeTanxmebebis moZebna

• oponentze da mis qcevaze zemoqmedebis gzebi da

sakuTari mosazrebebis argumentirebuli dacva

• sakuTati interesebis argumentacia, Tavdajerebuli

Txovna da Tavdajerebuli uari

• konstruqciuli kritika

konfliqtis efeqtiani gadawyvetis gzebi klientTan

da saqmian partniorebTan urTierTobisas

• unari, iyo sando, yuradRebiani da `mudmivi~

klientTan urTierTobisas

• efeqtiani gunduri muSaoba, konfliqtebis gareSe,

rogorc kompaniis komerciuli warmatebis piroba

• klientebTan konfliqtur situaciaSi `sworad~

reagirebis xerxebi

• winakonfliqturi situaciebis gzebi

`arasando~ konfliqtebTan efeqtiani muSaobis unar

– Cvevebi

• klientebis mxridan manipulaciis SemTxvevaSi

reagirebis gzebi;

• stresul da konfliqtur situaciebSi emociuri

TviTreguleciis gzebi.

180

More magazines by this user
Similar magazines