konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

firmis sakuTari specialistebi aseve mowveuli specializebuli

firmebi, romlebic dakavebuli arian nakeTobaTa

konkurentunarianobisa da xarisxis eqspertuli

analiziT. mTavari parametrebis siis safuZvelze gamoyenebisas

Sesafaseblad, aReba mravali konkurenti nakeTobebi

da maTze qulebiT Sefasebis Sedegad grovdeba

gasazRvruli jami – integraluri maCvenebeli, romelic

gviCvenebs Sesadarebeli nakeTobis parametrebis gadaxras

romelic `idealuri~ (warmosaxviTi) nakeTobebisgan, romelic

iTvleba gansazRvruli saxis saqonlis etalonad an

bazur nimuSad, romelic miiReba konkurentis nakeTobad.

mwarmoebeli firma konkuretul urTierTobebSi saqmianobis

periodSi unda cdilobdes, ecados gaaumjobesos

firmis saqmianobis menejmenti da moaxerxos bazarze

gaitanos konkuretuli upiratesobis mqone saqoneli,

romelic grZelvadian periodSi konkurentunariani unda

iyos, igi SeiZleba bazuri nimuSic gaxdes, romelic

rogorc wesi unda Seesabamebodes konkurentunarianobis

donis Sefasebis miznebs, igi warmomadgenluri unda iyos

bazarze Sefasebis momentsa da perspeqtivaSi (rac unda

mtkicdebodes utyuari informaciiT).

nakeTobaTa konkurentunarianobis SefasebisaTvis,

gansakuTrebiT im Tvisebebisa, romelTa gamosaxva

raodenobrivad praqtikulad SeuZlevelia (komfortulobis,

dizainis da sxv), gamoiyeneba konkurentunarianobis

kvlevis meTodi – momxmareblebis gamokiTxva,

nimuSebis gamofena, myidvelTa konferenciis organizacia,

rac iTvaliswinebs momxmarebelTa uSualo kontaqtebs.

axali produqciis gamoCenamde konkurentunarianobis

Sefasebaze aucilebloba warmoiSveba – misi daproeqtebis

da damuSavebis etapze. aq gaTvaliswinebulia rom,

xarjebi produqciis komerciulad gamoyenebaze (eqspluatacia)

80%-ze metadaa damokidebuli teqnkur parametrebze,

rac Caideba produqciis damuSavebis sawyis etapze.

127

More magazines by this user
Similar magazines