konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

Tavi III. xarisxis menejmentis sruli

strategia

$ 3.1. xarisxis menejmentis ganviTarebis etapebi

xarisxis menejmentis Tanamedrove koncefcia

emyareba xuT ZiriTad etaps, romliTac naTlad sCans

xarisxis menejmentis evolucia.

1. xarisxis menejmentis sistemuri midgomis formireba

(teiloris sistema – 1905w) _ produqciis xarisxi

ganisazRvreba, rogorc standartebTan Sesabamisoba.

teiloris sistemis mixedviT xarisxis menejmentis

principebia:

_ xarisxze moTxovna ganisazRvreba daSvebebis

velebis saxiT (zeda da qveda zRvari).

_ sawarmoSi specialuri specialistebis gamoyeneba

xarisxis kontrolisaTvis-inspeqtorebi (saqarTveloSi

teqnikuri gamkontrolebeli).

_ xarisxiani Sromis motivacia, xorcieldeba defeqtebisa

da wunisaTvis jarimebiT, SeiZleba ganTavisuflebac.

_ momuSaveTa swavleba moicavs swavlebas profesiul

codnaze, unarebsa da xerxebze, maT Soris sakontrolo-sazom

mowyobilobebze muSaobis unarebi.

_ TiToeuli nakeTobis xarisxis kontroli

2. xarisxis statistikuri marTva (1924w)_produqciis

xarisxi ganisazRvreba standartebTan SesabamisobiTa da

teqnologiuri procesebis stabilurobiT. Aam SemTxvevaSi

xarisxis menejmentis principebia:

_ statistikuri meTodebis gamoyeneba (sakontrolo

ruqebi) xarisxis marTvis dros (statistikuri Sesasvleli

da statistikuri mimRebi kontoli).

_ xarisxze statistikuri kontrolis Casatareblad

inJinerTa gamoyeneba.

58

More magazines by this user
Similar magazines