konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

2. ramdeni Semadgeneli eqvemdebareba xarisxis

Sefasebisas aRricxvas? daaxasiaTeT TiToeuli.

3. romeli meTodebi gamoiyeneba produqciis teqnikuri

donis SefasebisaTvis.

4. aRwereT damzadebisa da saeqspluatacio donis

kavSiri xarisxTan.

5. romeli indeqsebi gamoiyeneba xarisxis Sefasebisas?

daaxasiaTeT.

6. aRwereT Sefasebis meTodebi.

7. aRwereT momsaxurebis xarisxi da misi maCveneblebi.

Tavi 1.5.

1. ras warmoadgens xarisxis gazomva?

2. CamoTvaleT gazomvis saSualebebi da daaxasiaTeT

TiToeuli.

3. CamoTvaleT saqmianobaTa sferoebi romlebzedac

xorcieldeba saxelmwifo metrologiuri

zedamxedveloba.

4. metrologiis ZiriTadi funqciebi.

5. ganixileT si sistemis ZiriTadi da damatebiTi

erTeulebi.

Tavi II. xarisxis marTvis funqciebi da marTvis

meTodebi.

Tavi 2.1.

1. gadmoeciT ZiriTadi terminebi xarisxis marTvis

mimarTulebebSi.

2. biznesis xarisxze moqmedi Siga elementebi.

3. biznesis xarisxze moqmedi gare elementebi.

4. romeli principebis safuZvelze xdeba xarisxis

menejmentis sistemis damuSaveba da funqcionireba.

5. CamoTvaleT xarisxis menejmentis sistemis Seqmnisa da

danergvis ZiriTadi etapebi.

Tavi 2.2.

1. aRwereT edvard demingis cikli.

2. CamoTvaleT xarisxis marTvis procesSi damuSavebuli

ZiriTadi amocanebi.

182

More magazines by this user
Similar magazines