konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

firmas SeuZlia daamuSaos marketinguli saqmianobis

romelime mimarTuleba. kerZod:

_ firmis sasaqonlo strategiaze makoreqtirebeli

mmarTveluri zemoqmedeba, aseve gegmebi da marketingis

strategiac im SemTxvevaSi, Tu moxda firmis mier

warmoebuli produqciis asortimentis mniSvnelovani

nawilis konkurentunarianobis zedmetad Sefaseba.

_ firmis sawarmoo programis gadaxedva aseve

saaRricxvo politikisa da masSi Sesabamisi cvlilebebis

Setana.

_ gamosaSvebi produqciis asortimentis marTva, misi

optimizacia da yvelaze konkurentunarian saqonelTa

wilis struqturaSi misi amaRlebis mizniT.

_ konkurentunarianobis amaRlebis meTodebis

SerCeva da realizacia imisda mixedviT, Tu rogori

konkurentunarianobis integraluri indeqsi miiRo

mocemulma saqonelma, aucilebelia miRebuli iqnas

Sesabamisi mmarTveluri gadawyvetileba, da firmis

menejmentis umaRlesi rgolis amocanaa an aamaRlos

warmoeba da gasaReba, Tu integraluri indeqsi

sakmarisad maRalia an mniSvnelovani saxiT Seamciros

gamoSveba da gasaReba. amis paralelurad menejmenti

aregulirebs saqonlis sainformacio da organizaciul

mxardaWeras.

saqonlis konkurentunarianobis Sefasebis integralur

meTodTan, romelic gavrcelebulia da efeqtiania,

erTad daiSveba sxva meTodebis gamoyenebac, romelTa

meSveobiT SeiZleba SevkriboT monacemebi sxvadasxva

matricul, grafikul da kombinirebul formebSi.

warmoebis procesSi saqonlis konkurentunarianobis

amaRlebis gansakuTrebul mimarTulebebs warmoadgens:

_ mocemuli xarisxis uzrunvelyofa an axali

saqonlis (momsaxurebis) daproeqteba da damuSaveba

135

More magazines by this user
Similar magazines