konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

teqnikuri reglamenti – dokumentia, romelic adgens

moTxovnebs aucileblad gamosayeneblad da Sesasruleblad

iseT obieqtebze sadac saWiroa teqnikuri

regulireba. Ees gamoiyeneba specializirebul makontrolebel

da zedamxedvelobis organoebis mier. masSi Sedis

samSeneblo normebi da wesebi, sanitaruli normebi da

wesebi, eleqtrosistemebis, danadgarebisa da qselebis

saeqspluatacio normebi da wesebi. Aamis garda arsebobs

sxvadasxva klasifikatorebi, romelTa meSveobiT xdeba

klasifikaciis gansazRvruli jgufebis sistematizirebuli

krebsiTi klasifikacia, romelic Seicavs maT

pirobiT cifrul kodebsa da saxelwodebebs, magaliTad:

sawarmoTa da organizaciaTa klasifikatori:

• Pproduqciis krebsiTi klasifikatori.

• ekonomikuri saqmianobis , produqciebisa da

momsaxurebis saxeebis klasifikatori.

• Mmsoflios qveynebis klasifikatorebi da sxva.

standartizaciis wesebi: esaa normatiuli dokumenti

standartizaciaze, romelSic Sedis:

1. tipiuri organizaciul-teqnikuri an saerTo teqnikuri

wesebi, romlebic aucileblad gamoiyeneba

serTifikaciaze, metrologiasa da standartizaciaze

samuSaoebis Catarebis dros.

2. zemoT CamoTvlili samuSaoebis Sedegebis

gaformebaze aucilebeli moTxovnebi.

standartizaciaze wesebi ZiriTadad gamoiyeneba

teqnikuri reglamentebis, erovnuli da saerTaSoriso

aucilebeli moTxovnebis dacvis kontrolis ganxorcielebis

dros.

Tanamedrove normatiuli dokumentebis meSveobiT

dadgenilia moTxovnebi ara marto obieqtebze an procesebze,

aseve sawarmoebis marTvis menejmentzec.

88

More magazines by this user
Similar magazines