konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

gtu.ge

konkurentunarianoba. xarisxisa da proeqtis menejmenti

zrda – ganviTarebis bazaze (kig), meore ki konkurentunarianobis

indeqsi biznesisaTvis bazaze (kib). indeqsebi

warmoadgens kvlevis Sedegs, romelsac atarebs

yovelwliurad mef da iyenebs statistikur monacemebsac.

2007 w gamokiTxvebSi CarTuli iqna 11000 biznesis lideri

131 qveynidan, maT Soris saqarTvelodan.

konkurentunarianobis indeqsi gamoiyeneba qveynis

ekonomikis SesaZleblobebis Sesafaseblad zrda-ganviTarebisaTvis

miaRwios ekonomikur zrda-ganviTarebas

rogorc saSualo aseve grZelvadian perspeqtivaSi. es

indeqsi mniSvnelovania, radgan misi meSveobiT xdeba

makroekonomikuri faqtorebis gavlenis Sefaseba rac

gansakuTrebulad mniSvnelovania qveynis ekonomikis zrda

– ganviTarebisaTvis. am indeqsSi erTiandeba sami jgufis

faqtorebi: makroekonomikuri garemos faqtorebi,

sazogadoebrivi institutebis efeqtianoba da

teqnologiuri done. am saxis reitingSi Seitaneba

dawvrilebiTi statistikuri nakveTi.

110 – ze meti indikatorebis reitingebis cxrilebi.

cxr. 2. mocemulia ekonomikuri zrda – ganviTarebis

konkurentunarianobis indeqsi _ kig. 2005-2007 w.w. (131

qveynidan).

cxrilSi mocemulia kig-is monacemebis analizi

pirvel aTeulSi 2005 w. sami adgili uWiravs aziis

mowinave qveynebs Soris singapuri (5), taivani (8) iaponia

(10); pirveli adgili aSS-s da danarCen 6 adgili evropis

qveynebs; 2006 wels suraTi Seicvala diamtralurad:

aTeulSi darCa aziis ori qveyana singapuri (5) SeinarCuna

adgili, iaponiam aiwia meSvide adilze. aSS – Camovarda

meeqvse adgilze, danarCeni 7 adgili uWiravs evropis

qveynebs da Sveicariam meoTxe adgilidan amaRlda

pirvelamde, fineTma SeinarCuna meore adgili. 2007w

mdgomareoba ar Secvlila. aziis qveynebidan ase oria

143

More magazines by this user
Similar magazines