Views
2 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n164 N Prečo sa v okne Vlastnosti systému zobrazuje nižšia rýchlost’ CPU ako maximum? Toto je normálny jav. Pretože procesor vášho počítača používa technológiu na riadenie rýchlosti CPU za účelom šetrenia energie, v okne Vlastnosti systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosti procesora zobrazit’ jeho aktuálna rýchlost’. Čo mám robit’, ak počítač neprijme moje heslo a zobrazí správu Enter Onetime Password? Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa Enter Onetime Password a Windows sa nespustí. Stlačte a podržte vypínač napájania aspoň štyri sekundy a skontrolujte, či kontrolné svetlo napájania zhaslo. Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. V hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, preto pred zadaním hesla skontrolujte, či nemáte zapnuté veľké písmená. Čo mám robit’, ak môj herný softvér nefunguje alebo stále havaruje? ❑ ❑ ❑ Pozrite na webe danej hry, či tam nie sú k dispozícii na stiahnutie opravy alebo aktualizácie. Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší softvér ovládača grafickej karty. V prípade niektorých modelov VAIO grafická karta zdieľa pamät’ so systémom. V takomto prípade nie je zaručený optimálny výkon grafickej karty. Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času automatického vypnutia? Niektoré softvérové aplikácie alebo šetriče obrazovky majú vlastnost’, že dočasne vyraďujú funkciu operačného systému vypnút’ obrazovku alebo prepnút’ počítač do spánkového režimu po určitej dobe nečinnosti. Aby ste tento problém vyriešili, vystúpte z aktívnej softvérovej aplikácie (aplikácií) alebo zmeňte aktuálny šetrič obrazovky.

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n165 N Ako sa dá zmenit’ poradie zariadení pri zavádzaní systému? Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviest’ systém, môžete použit’ jednu z funkcií BIOS. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zapnite počítač a stláčajte kláves F2, kým nezmizne logo VAIO. Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa nezobrazí obrazovka, reštartujte počítač a skúste znova. 2 Stlačením klávesu < alebo , zvoľte Boot. 3 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte jednotku, ktorej poradie pri zavádzaní systému chcete zmenit’. 4 Stlačením klávesu F5 alebo F6 zmeníte poradie zariadenia pri zavádzaní systému. 5 Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter. Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter. Čo mám robit’, ak nemôžem zaviest’ systém z disketovej jednotky USB pripojenej k počítaču? Na zavedenie systému z disketovej jednotky USB musíte zmenit’ poradie zariadení pri zavádzaní systému. Zapnite svoj počítač a stláčajte kláves F11, kým nezmizne logo VAIO.