Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Dotykový panel n198 N Dotykový panel Čo mám robit’, ak dotykový panel nefunguje? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Je možné, že ste vypli dotykový panel. Ak ho chcete zapnút’, stlačte klávesy Fn+F1. Pozrite Používanie dotykového panelu (strana 42). Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš. Ak sa ukazovateľ prestane hýbat’ počas vykonávania softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 na zatvorenie okna aplikácie. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, jedenkrát stlačte kláves Windows a potom niekoľkokrát stlačte kláves ,, zvoľte Reštartovat’ pomocou klávesu M alebo m a stlačte kláves Enter na reštartovanie počítača. Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, zvoľte šípku vedľa tlačidla Vypnút’ pomocou klávesov m a ,, stlačte kláves Enter, zvoľte Reštartovat’ klávesmi M alebo m a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač. Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.

Odstraňovanie porúch > Klávesnica n199 N Klávesnica Čo mám robit’, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna? Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasit’. Na zmenu konfigurácie klávesnice postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Hodiny, jazyk a oblast’ a potom Zmenit’ klávesnicu alebo iné metódy vstupu v Miestne a jazykové nastavenie. 3 Kliknite na Zmenit’ klávesnice na záložke Klávesnice a jazyky. 4 Nastavenia zmeňte podľa potreby. Čo mám robit’, ak nemôžem na klávesnici zadat’ určité znaky? Ak nemôžete zadat’ U, I, O, P, J, K, L, M atď., je možné, že je aktívny kláves Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnuté kontrolné svetlo Num lock. Ak svieti kontrolné svetlo Num lock, pred zadaním týchto znakov ho vypnite stlačením klávesu Fn+Num Lk.