Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n184 N Optické disky Prečo môj počítač zamrzne, keď sa pokúsim čítat’ disk? Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítat’, môže byt’ znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’, aby ste reštartovali počítač. ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete môže spôsobit’ stratu neuložených dát. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistit’, pozrite pokyny v časti Disky (strana 146). Čo mám robit’, ak sa podávač optickej jednotky nevysunie? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je váš počítač v normálnom režime. Stlačte tlačidlo vysunutia podávača. Je možné, že optická jednotka vášho počítača je vypnutá na obrazovke nastavení BIOS. Ak chcete sprístupnit’ jednotku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Ak tlačidlo na vysunutie podávača nefunguje, kliknite na Štart a Počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a zvoľte Vysunút’. Ak žiadna z možností vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (napríklad spinku na papier) do otvoru na manuálne vysunutie podávača optického disku. Skúste reštartovat’ počítač.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n185 N Čo mám robit’, ak na mojom počítači nemôžem správne prehrat’ disk? ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je disk vložený do optickej jednotky štítkom smerom nahor. Skontrolujte, či sú nainštalované potrebné programy v súlade s pokynmi výrobcu. Prehrávanie médií Blu-ray Disc na pripojenom externom displeji môže byt’ prerušované v závislosti od typu a bitovej rýchlosti videa. Tento problém sa môže dat’ vyriešit’ znížením rozlíšenia displeja. Na zmenu rozlíšenia displeja vykonajte kroky v časti Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? (strana 192). Ak je disk znečistený alebo poškodený, počítač prestane reagovat’. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’, aby ste reštartovali počítač. ❑ ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete môže spôsobit’ stratu neuložených dát. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistit’, pozrite pokyny v časti Disky (strana 146). Ak prehrávate disk a nie je počut’ žiaden zvuk, vykonajte jedno z nasledovného: ❑ Zvuk môže byt’ vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte tlačidlá alebo tlačidlo ešte raz. ❑ Hlasitost’ môže byt’ nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Podržaním stlačených Fn+F4 nastavte hlasitost’ na dostatočnú úroveň, aby bolo počut’ zvuk. ❑ Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli úloh a kliknite na Otvorit’ zmiešavač hlasitosti, aby ste mohli skontrolovat’ nastavenia. ❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti v zmiešavači hlasitosti. ❑ Ak používate externé reproduktory, skontrolujte nastavenie hlasitosti na reproduktoroch a spojenie medzi reproduktormi a počítačom.