Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 72 N Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Musíte najprv vytvorit’ komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN medzi svojim počítačom a prístupovým bodom (nie je súčast’ou). Ďalšie informácie nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows. ! Podrobné informácie o tom, ako zvolit’ kanál, ktorý prístupový bod bude používat’, nájdete v príručke k vášmu prístupovému bodu. Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN 1 Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. 2 Zapnite spínač WIRELESS. 3 Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 4 Kliknite na prepínač vedľa Wireless LAN, čím sa prepne na On v okne VAIO Smart Network. Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS. ! Bezdrôtové komunikácie v sieti LAN v pásme 5 GHz, dostupné iba vo vybraných modeloch, sú pôvodne vypnuté. Na aktivovanie komunikácie v pásme 5 GHz musíte zvolit’ používanie pásma 5 GHz alebo oboch pásiem 2,4 GHz a 5 GHz na karte Nastavenie bezdrôtovej siete LAN (Wireless LAN Settings) v okne s nastaveniami VAIO Smart Network. 5 Kliknite na alebo na paneli s úlohami. 6 Zvoľte požadovaný prístupový bod a kliknite na Pripojit’.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete LAN n 73 N Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Ako zastavit’ komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN Kliknite na prepínač vedľa Wireless LAN, aby ste prepli na Off v okne VAIO Smart Network. ! Vypnutie funkcie bezdrôtovej sieti LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viest’ k strate dát.