Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n102 N Pripojenie počítača k replikátoru portov ! Pred pripojením počítača k replikátoru portov vždy nainštalujte batériu (batérie). Ako pripojit’ váš počítač k replikátoru portov ! Ak je súčast’ou replikátora portov aj napájací adaptér, vždy ho používajte na pripojenie replikátora portov na napájací zdroj. Ak nie, použite napájací adaptér dodaný s vaším počítačom. Pred pripojením počítača k replikátoru portov vždy vypnite počítač, aby ste predišli strate neuložených údajov. Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, nehýbte ním. Môže to spôsobit’ odpojenie replikátora portov a poškodenie oboch jednotiek. Keď je počítač pripojený k replikátoru portov, port monitora, výstupný port HDMI a port LAN na počítači nie je prístupný. Na pripojenie použite port MONITOR, výstupný port HDMI alebo port LAN na replikátore portov. 1 Počítač vypnite, zatvorte kryt obrazovky LCD a odpojte všetky periférne zariadenia a napájací adaptér. 2 Jeden koniec napájacej šnúry (1) zapojte do napájacieho adaptéru (2) a druhý koniec do napájacej zásuvky. 3 Kábel pripojený k napájaciemu adaptéru (2) zapojte do konektora DC IN (3) na replikátore portov.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie replikátora portov n103 N 4 Snímte kryt konektorov replikátora portov na spodnej strane počítača. ! Odstránenie krytu konektorov replikátora portov môže byt’ obtiažne, keďže na počítači sedí veľmi natesno. Pri odstraňovaní krytu nevyvíjajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu počítača alebo samotného krytu konektorov replikátora portov. Vybratý kryt konektora replikátora portov si uschovajte pre použitie v budúcnosti.