Views
2 weeks ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie „Memory Stick“ n 62 N Poznámky o používaní „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou do 32 GB, ktoré boli k dispozícii v januári 2011. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky médiá „Memory Stick“. Pri zasúvaní média „Memory Stick“ do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu vášho počítača alebo média, netlačte „Memory Stick“ do zásuvky násilím, ak hladko nevojde. Pri zasúvaní a vyt’ahovaní „Memory Stick“ zo zásuvky buďte opatrný. Nepoužívajte násilie. V prípade vloženia média „Memory Stick“ s viacerými adaptérmi sa nezaručuje kompatibilita. „MagicGate“ je všeobecný názov technológie na ochranu autorských práv vyvinutej spoločnost’ou Sony. Používajte „Memory Stick“ s označením „MagicGate“, čo zaručí prednosti tejto technológie. Zásuvka „Memory Stick Duo“ na vašom počítači nepodporuje funkciu „MagicGate“ pre karty „Memory Stick“ s kapacitou do 256 MB. Použitie akýchkoľvek zvukových alebo obrazových dát, ktoré ste zaznamenali, na iné ako osobné účely je bez predchádzajúceho súhlasu od držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv. Preto médiá „Memory Stick“ s takými dátami chránenými autorskými právami sa môžu používat’ iba v súlade so zákonom. Do zásuvky nezasúvajte viac ako jednu pamät’ovú kartu. Nevhodné vloženie média môže poškodit’ váš počítač aj médium.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie iných modulov/pamät’ových kariet n 63 N Používanie iných modulov/pamät’ových kariet Používanie pamät’ových kariet SD Váš počítač je vybavený zásuvkou na pamät’ové karty SD. Túto zásuvku môžete použit’ na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami. ! Ak vyradíte zásuvku pre karty SD na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ pamät’ové karty SD. Ak chcete sprístupnit’ zásuvku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 131). Predtým, ako použijete pamät’ovú kartu SD Zásuvka na pamät’ové karty SD na vašom počítači pracuje s nasledujúcimi pamät’ovými kartami: ❑ Pamät’ová karta SD ❑ Pamät’ová karta SDHC ❑ Pamät’ová karta SDXC Najnovšie informácie o kompatibilných pamät’ových kartách nájdete na Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5) pri návšteve príslušnej internetovej stránky.