Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n162 N Prečo môj počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku? Váš počítač sa môže stat’ nestabilným, ale sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Ako uviest’ počítač spät’ do štandardného prevádzkového režimu 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’. 3 Ak sa počítač znovu nenaštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Reštartovat’. 4 Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát. Čo mám robit’, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nenaštartuje? ❑ ❑ Tento problém môže spočívat’ v tom, že nie je správne nainštalovaná batéria. Na vyriešenie tohto problému vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu nainštalujte spät’ do počítača. Informácie nájdete v časti Inštalácia/vybratie batérie (strana 22). Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu sa obrát’te na niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5).

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n163 N Prečo sa v okne Vlastnosti systému zobrazuje nižšia rýchlost’ CPU ako maximum? Toto je normálny jav. Pretože procesor vášho počítača používa technológiu na riadenie rýchlosti CPU za účelom šetrenia energie, v okne Vlastnosti systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosti procesora zobrazit’ jeho aktuálna rýchlost’. Čo mám robit’, ak počítač neprijme moje heslo a zobrazí správu Enter Onetime Password? Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa Enter Onetime Password a Windows sa nespustí. Stlačte a podržte vypínač napájania aspoň štyri sekundy a skontrolujte, či kontrolné svetlo napájania zhaslo. Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. V hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, preto pred zadaním hesla skontrolujte, či nemáte zapnuté veľké písmená. Čo mám robit’, ak môj herný softvér nefunguje alebo stále havaruje? ❑ ❑ ❑ Pozrite na webe danej hry, či tam nie sú k dispozícii na stiahnutie opravy alebo aktualizácie. Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší softvér ovládača grafickej karty. V prípade niektorých modelov VAIO grafická karta zdieľa pamät’ so systémom. V takomto prípade nie je zaručený optimálny výkon grafickej karty. Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času automatického vypnutia? Niektoré softvérové aplikácie alebo šetriče obrazovky majú vlastnost’, že dočasne vyraďujú funkciu operačného systému vypnút’ obrazovku alebo prepnút’ počítač do spánkového režimu po určitej dobe nečinnosti. Aby ste tento problém vyriešili, vystúpte z aktívnej softvérovej aplikácie (aplikácií) alebo zmeňte aktuálny šetrič obrazovky.