Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 50 N Podporované disky Váš počítač prehráva a zapisuje na nosiče CD, DVD a Blu-ray Disc v závislosti od kúpeného modelu. Podrobné údaje o druhu optických diskov a druhoch médií nájdete v referenčnej tabuľke dolu. CD- ROM CD-R/ RW DVD- ROM DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (Double Layer) DVD-R DL (Dual Layer) PZ: prehrávateľné a zapisovateľné P: prehrávateľné, ale nie zapisovateľné –: neprehrávateľné alebo nezapisovateľné DVD- BD-ROM BD-R/RE *3 *4 RAM *1 *2 DVD SuperMulti Drive P PZ *6 P PZ PZ PZ PZ PZ – – Blu-ray Disc Drive a DVD SuperMulti P PZ *6 P PZ PZ PZ PZ PZ P PZ *5 Blu-ray Disc ROM P PZ *6 P PZ PZ PZ PZ PZ P P Drive a DVD SuperMulti *1 *2 *3 *4 Jednotka DVD SuperMulti Drive vo vašom počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Použite disky bez kaziet alebo disky, ktoré sa dajú z kazety vybrat’. Zápis dát na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) vyhovujúce špecifikácii DVD-RAM verzie 1.0 nie je podporovaný. Disky DVD-RAM verzie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revízia 5.0 nie sú podporované. Jednotka Blu-ray Disc vo vašom počítači nepodporuje médiá BD-RE Disc vo formáte verzie 1.0 a médiá Blu-ray Disc v kazete. Nosiče BDXL Disc nie sú podporované. *5 Podporuje zápis dát na disky BD-R Part1 verzie 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE Part1 verzie 2.1 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB). *6 Zápis dát na disky Ultra Speed CD-RW nie je podporovaný.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 51 N ! Táto jednotka je určená na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardom pre kompaktné disky (CD). Duálne disky a niektoré hudobné disky zakódované pomocou technológie na ochranu autorských práv nevyhovujú štandardom pre kompaktné disky (CD). Preto tieto disky menusia byt’ kompatibilné s jednotkou. Pri kúpe prednahratých alebo prázdnych diskov na použitie s vaším počítačom VAIO si v každom prípade pozorne prečítajte oznámenia na balení diskov, aby ste si skontrolovali kompatibilitu čítania a zápisu s optickými jednotkami vo vašom počítači. Spoločnost’ Sony negarantuje kompatibilitu optických jednotiek VAIO s diskami, ktoré nie sú v súlade s oficiálnymi normami „CD“, „DVD“ alebo „Blu-ray Disc“. POUŽITIE NEVYHOVUJÚCICH DISKOV MÔŽE SPÔSOBIŤ KRITICKÉ POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČA VAIO ALEBO SPÔSOBIŤ SOFTVÉROVÉ KONFLIKTY A MRZNUTIE SYSTÉMU. Vo veci otázok o formátoch diskov kontaktujte jednotlivých vydavateľov prednahratých diskov alebo výrobcu zapisovateľných diskov. ✍ Zapisovanie na disky priemeru 8 cm nie je podporované. ! Na prehrávanie médií Blu-ray Disc chránených autorskými právami aktualizujte kľúč AACS. Aktualizácia kľúča AACS vyžaduje prístup k Internetu. Tak ako aj v prípade ostatných optických zariadení okolnosti môžu obmedzit’ kompatibilitu alebo zabránit’ prehrávaniu médií Blu-ray Disc. Počítače VAIO nemusia podporovat’ prehrávanie filmov na balených médiách nahrávaných vo formátoch AVC alebo VC1 pri vysokých bitových rýchlostiach. V prípade niektorého obsahu médií DVD a BD-ROM sa vyžaduje nastavenie regiónu. Ak nastavenie regiónu optickej jednotky nesúhlasí s regiónom disku, prehrávanie nie je možné. Pokiaľ váš externý displej nezodpovedá norme High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nebudete môct’ prehrávat’ ani prezerat’ obsah médií Blu-ray Disc chránený autorskými právami. Niektoré obsahy môže obmedzovat’ videovýstup na štandardné rozlíšenie alebo zakazovat’ analógový videovýstup. Pri výstupe videosignálu prostredníctvom digitálnych zapojení, ako zapojenie HDMI alebo DVI, sa prísne odporúča, aby bol na dosiahnutie optimálnej kompatibility a kvality zobrazovania zapojený aj digitálny HDCP vyhovujúci prostrediu. Pred prehrávaním alebo zapisovaním na disk vystúpte zo všetkých softvérových aplikácií, v opačnom prípade by mohlo dôjst’ k poruche počítača.