Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Používanie TPM n156 N Používanie TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Aj keď je váš počítač vybavený bezpečnostnými funkciami TPM, tieto funkcie nezabezpečujú úplnú ochranu vašich dát a hardvéru. Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek problémy a škody, ktoré vyvstanú z používania týchto funkcií. Po nainštalovaní Infineon TPM Professional Package musíte na vašom počítači nastavit’ niekoľko hesiel TPM. Bez týchto hesiel nebudete schopní získat’ žiadne dáta chránené TPM. Tieto heslá si v každom prípade zapíšte a držte ich v bezpečí a utajené pred ostatnými ľuďmi. Pred odoslaním vášho počítača do opravy si v každom prípade spravte zálohy archívneho súboru na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na nulovanie hesla a súboru s osobným heslom a držte ich v bezpečí a utajení pred ostatnými ľuďmi. Údaje uložené v TPM, ktoré je zabudované do základnej dosky, sa v priebehu opravy počítača môžu stratit’ alebo poškodit’. Ak základná doska vyžaduje výmenu, v priebehu opravy dôjde k výmene TPM. V takom prípade na obnovenie konfigurácie TPM použite záložné kópie archívneho súboru na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na nulovanie hesla a súboru s osobným heslom. Pred odoslaním počítača do opravy si vždy spravte zálohu dát uložených na vstavanom úložnom zariadení. Po vykonaní opravy môže byt’ vstavané úložné zariadenie inicializované a vrátené a v takom prípade nebudete schopní obnovit’ dáta na zariadení pomocou záložných kópií archívneho súboru na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na nulovanie hesla a súboru s osobným heslom. Po dokončení sprievodcu inicializáciou TPM vždy nastavte automatické operácie zálohovania. Ak sa po nastavení zobrazí okno obsahujúce začiarkavacie pole Run automatic backup now, pole zaškrtnite a aktualizujte záložné súbory. Ak nenastavíte automatické vykonávanie záloh, proces obnovy zo záložných súborov môže zlyhat’. Údržba a správa dát týkajúcich sa dát chránených TPM sa musí vykonávat’ na vaše riziko. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek chyby, ktoré vyvstanú z vašej údržby a správy dát.

Odstraňovanie porúch > n157 N Odstraňovanie porúch Táto kapitola popisuje, ako riešit’ bežné problémy, na ktoré môžete narazit’ pri používaní svojho počítača VAIO. Mnohé problémy majú jednoduché riešenie. Ak tieto odporúčania nepomôžu vyriešit’ váš problém, použite aplikáciu VAIO Care. Pokyny na spustenie softvéru nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 38). Ak sa problém napriek tomu nepodarí vyriešit’ a potrebujete pomoc, navštívte webové stránky podpory uvedené v časti Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. ❑ Operácie s počítačom (strana 159) ❑ Aktualizácia systému/Bezpečnost’ (strana 165) ❑ Obnovenie/Médium pre obnovenie systému (strana 166) ❑ Rozdelenie na oblasti (strana 170) ❑ Batéria (strana 171) ❑ Vstavaná kamera (strana 173) ❑ Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) (strana 175) ❑ Bezdrôtová siet’ WAN (strana 179) ❑ Technológia BLUETOOTH (strana 180) ❑ Optické disky (strana 183) ❑ Displej (strana 188) ❑ Tlač (strana 193) ❑ Mikrofón (strana 194)