Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Manuel eksp. Du kan

Manuel eksp. Du kan optage med den ønskede ekponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastighed og blænde. 1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.]. 2 Tryk gentagne gange på den nederste del af kontrolhjulet for at vælge lukkerhastighed eller blænde. Skærmene til justering af hhv. lukkerhastighed og blænde vises skiftevis. Lukkerhastighed Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Blænde (F-værdi) 3 Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede værdi. Kontroller blændeværdien i "MM" (manuelt målt). Mod +: Billeder bliver lysere. Mod –: Billeder bliver mørkere. 0: Passende eksponering ud fra kameraets analyse Manuelt målt 4 Juster fokus, og optag motivet. Menusøgning Indeks Bemærkninger • Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned med fingrene. • Indikatoren (advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved manuel eksponering. • ISO-indstillingen [ISO AUTO] er indstillet til [ISO 200] i den manuelle eksponeringstilstand. Indstil ISO-følsomheden efter behov. • Billedets lysstyrke på LCD-skærmen kan variere fra det faktiske billede, der tages. Fortsættes r 50 DK

BULB Du kan optage spor med lang eksponeringstid. BULB er velegnet til optagelse af spor af lys, f.eks. fyrværkeri. 1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Manuel eksp.]. 2 Tryk på den nederste del af kontrolhjulet for at vælge lukkerhastighed. 3 Drej kontrolhjulet til venstre, indtil [BULB] vises. [BULB] 4 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen. 5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som eksponeringen tager. Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Bemærkninger • Fordi lukkerhastigheden bliver langsom, og der nemmere forekommer kamerarystelser, anbefales det at benytte et kamerastativ. • Jo længere eksponeringstid, desto synligere er støjen på billedet. • Når du har taget billedet, foretages der støjreduktion (Lang eksp.SR), i lige så lang tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted. • Når en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] er aktiveret, kan du ikke indstille lukkerhastigheden til [BULB]. • Hvis en af funktionerne [Smiludløser] eller [Auto HDR] bruges med lukkerhastigheden indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder. 51 DK