Views
6 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Enable printer to

Enable printer to connect • [USB Connect] je nastavené na [PictBridge], fotoaparát je však pripojený k PictBridgenekompatibilnému zariadeniu. Skontrolujte zariadenie. • Zapojenie nie je správne zavedené. Odpojte a znova zapojte USB kábel. Ak tlačiareň indikuje chybové hlásenie, pozri návod na použitie tlačiarne. Processing • Tlačiareň ruší aktuálnu tlačovú úlohu. Nie je možné tlačiť, kým sa operácia nedokončí. V závislosti od tlačiarne to môže určitý čas trvať. Connect to device • Pokúšate sa tlačiť zábery pred zavedením prepojenia s tlačiarňou. Pripojte PictBridge-komaptibilnú tlačiareň. No printable image • Pokúšate sa tlačiť statické zábery [DPOF image] bez priradenej značky DPOF (Print order) v zábere. • Pokúšate sa tlačiť statické zábery [All In This Folder], pričom sú vo zvolenom priečinku uložené len pohyblivé záznamy. Pohyblivé záznamy nie je možné tlačiť. Printer busy Paper error No paper Ink error Low Ink No Ink • Skontrolujte tlačiareň. Printer error • Skontrolujte tlačiareň. • Skontrolujte, čí záber, ktorý chcete vytlačiť nie je poškodený. • Prenos údajov do tlačiarne sa ešte nemusel dokončiť. Neodpájajte USB kábel. 96

Ostatné Ostatné Pamäťová karta “Memory Stick” Pamäťová karta “Memory Stick” je malé prenosné záznamové médium s pamäťou. Typy kariet “Memory Stick”, ktoré je možné používať v tomto fotoaparáte sú uvedené v tabuľke nižšie. Správnu prevádzku však nemôžeme zaručiť pri všetkých funkciách “Memory Stick”. *1 Karty “Memory Stick Duo”, “MagicGate Memory Stick Duo” a “Memory Stick PRO Duo” sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia ochrany autorských práv pracujúca na základe šifrovacej (kódovacej) technológie. Záznam/prehrávanie údajov, ktoré si vyžadujú funkcie MagicGate nie je možné v tomto fotoaparáte vykonať. *2 Podpora pre vysoko rýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania. • Pri kartách “Memory Stick Duo” formátovaných nie je zaručená kompatibilita s týmto fotoaparátom. • Rýchlosť čítania/zapisovania údajov závisí od aktuálnej kombinácie karty “Memory Stick Duo” a používaného zariadenia. Poznámky k používaniu karty “Memory Stick Duo” (nedodávaná) • Keď je ochranná klapka na karte v polohe LOCK, nie je možné snímať, editovať, ani vymazávať údaje. Kontakty Typ karty “Memory Stick” Snímanie/ prehrávanie Ochranná Memory Stick –– klapka (bez technológie MagicGate) Miesto pre popis Memory Stick –– (s technológiou MagicGate) Umiestnenie alebo tvar ochrannej klapky Memory Stick Duo a sa môže odlišovať podľa typu používanej (bez technológie MagicGate) karty “Memory Stick Duo”. Memory Stick Duo (s technológiou MagicGate) a *1*2 MagicGate Memory Stick –– MagicGate Memory Stick Duo a *1 Memory Stick PRO –– • Počas načítavania alebo prepisovania údajov kartu “Memory Stick Duo” nevyberajte. • V nasledovných prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov: – Ak počas operácie zápisu alebo čítania vyberiete kartu “Memory Stick Duo”, alebo vypnete fotoaparát. – Ak používate kartu “Memory Stick Duo” na miestach vystavených statickej elektrine alebo šumu. • Dôležité údaje odporúčame zálohovať. • Pri zápise v oblasti pre popis netlačte príliš silno na kartu. • Na pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” ani na adaptér pre Memory Stick Duo nič nelepte. • Počas premiestňovania alebo skladovania karty “Memory Stick Duo”, vkladajte kartu do puzdra. • Kovové predmety alebo vaše prsty nesmú prísť do kontaktu s kovovými časťami kontaktov karty “Memory Stick Duo”. • Kartu “Memory Stick Duo” nenechajte spadnúť, neohýnajte ju, ani ju nevystavujte nárazom. • Kartu “Memory Stick Duo” nerozoberajte, ani neupravujte. • Karta “Memory Stick Duo” nesmie navlhnúť. • Kartu “Memory Stick Duo” skladujte mimo dosahu detí. Môže dôjsť k prehltnutiu. 97