Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

PHOTO MOVIE PHOTO MOVIE

PHOTO MOVIE PHOTO MOVIE Album Pri snímaní záberov pri zobrazení na monitore je možné do priečinka Album ukladať ich minimalizovné kópie (str. 56). Aj keď vymažete zábery z karty “Memory Stick Duo,” stále bude možné zobraziť ich miniatúry z priečinka Album. MODE MODE • Pri snímaní statických záberov je veľkosť miniatúr ukladaných do priečinka Album [VGA]. Môžete nasnímať maximálne 1 100 statických záberov. Ako miniatúra pohyblivého záznamu (špecifikovaná nižšie) sa uloží až prvých 5 sekúnd záznamu: Veľkosť záznamu uloženého Veľkosť pohyblivého záznamu do Album 640(30 sn./s) 640(2 sn./s) 320(30 sn./s) 320(2 sn./s) 320(15 sn./s) 320(1 sn./s) • Pri snímaní v režime Hybrid nie je možné uložiť do priečinka Album pohyblivý záznam snímaný pred a po statickom zábere. Prehrávanie záznamu z priečinka Album 1 Prepínačom MODE zvoľte režim PLAY. 2 Stlačte . Záznamy v priečinku Album sa usporiadajú podľa dátumu snímania. Každá jednotka tejto skupiny sa nazýva “This Date” a zobrazuje sa v indexovom zobrazení. 2005 20 1 3 7 1 15 20 25 3 9 18 2 A: Rok snímania B: Mesiac snímania C: Deň snímania D: Záznamy nasnímané v daný dátum (“This Date”) MOVE 3 Pomocou v/V/b/B alebo ovládačom Shuttle zvoľte “This Date” a stlačte z. Všetky záznamy zo skupiny “This Date” sa zobrazia v indexovom zobrazení. 2005 1 10:00AM 1 A: Rok/mesiac snímania B: Deň snímania 30 SELECT

Práca s fotoaparátom 4 Pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle vyberte záznam, ktorý chcete prehrávať a stlačte z. Zvolený záznam sa zobrazí. 60min 1/200 2005 1 1 10:30PM BACK/NEXT VOLUME • Pre obnovenie indexového zobrazenia skupiny “This Date” stlačte (Index). Vymazanie záznamov z priečinka Album Vymazávanie záznamov v režime zobrazenia samostatného záznamu 1 Zobrazte záznam, ktorý chcete vymazať a stlačte (Delete). 2 Pomocou v zvoľte [Delete] a stlačte z. Vymazávanie záznamov v indexovom zobrazení 1 Vykonajte krok 3 z časti “Prehrávanie záznamu z priečinka Album” (str. 30) a stlačte (Delete). (V kroku 2 z časti “Prehrávanie záznamu z priečinka Album” nie je možné vymazať skupinu “This Date”.) 2 Pomocou b/B zvoľte [Select], potom stlačte z. 3 Pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle zvoľte záznam, ktorý chcete vymazať a stlačte z, aby sa zobrazila značka (Delete). 4 Stlačte (Delete). 5 Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z. • Pre vymazanie všetkých záznamov v skupine “This Date” zvoľte v kroku 2 [All in this date] a stlačte z. Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z. z Zaznamenané obrazové dáta v priečinku Album • Keď je Album plný, staré dáta sa automaticky vymazávajú. Potrebné záznamy chráňte (str. 46). • Keď sa kapacita priečinka Album zaplní chránenými záznamami, bliká . Aj keď môžete záznam ukladať na kartu “Memory Stick Duo”, nemôžete ho už ukladať do priečinka Album. Ak zrušíte ochranu nepotrebných záznamov v priečinku Album, môžete záznam ďalej ukladať do priečinka Album. • Pre zálohovanie záznamov z priečinka Album vykonajte postup z časti [Copy] (str. 55). • Záznamy z priečinka Album nie je možné prenášať priamo do PC. Vykonajte postup z časti [Copy] (str. 55). Požadované záznamy skopírujte na kartu “Memory Stick Duo” a potom ich preneste do PC. • Záznamy z karty “Memory Stick Duo” alebo PC nie je možné kopírovať do priečinka Album. • Aj keď nastavíte ochranu pre záznamy z karty “Memory Stick Duo”, ich miniatúry v priečinku Album nebudú chránené. A tiež keď nastavíte ochranu pre miniatúry v priečinku Album, záznamy na karte “Memory Stick Duo” nebudú chránené (str. 46). • Ak upravíte alebo zväčšíte záznam počas normálneho prehrávania, nebude to mať vplyv na záznamy vpriečinku Album. • Nasledovné funkcie nie je možné používať pri záznamoch z priečinka Album: – Priradenie značky pre tlač (DPOF). –Tlač. – Resize (Zmena veľkosti). – Trimming (Úprava). 31