Views
2 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

pohyblivé záznamy a

pohyblivé záznamy a obrazové dáta nasnímané iným fotoaparátom vybaveným funkciou vytvárania priečinkov. Ak ste nevytvorili nový priečinok, nachádza sa tu len priečinok “101MSDCF”. C Priečinok obsahujúci pohyblivé záznamy nasnímané týmto fotoaparátom (okrem pohyblivých záznamov nasnímaných v režime Hybrid). Ak ste nevytvorili nejaký priečinok, nachádza sa tu len priečinok “101MNV01”. D Priečinok obsahujúci pohyblivé záznamy atď. nasnímané fotoaparátom bez funkcie vytvárania priečinkov. • Tento fotoaparát pri snímaní neukladá záznam do priečinkov “100MSDCF” alebo “MSSONY”. Záznamy z priečinka “100MSDCF” je možné len prehrávať. • Súbory sa pomenúvajú následovne. Políčka ssss znamenajú akékoľvek číslo z intervalu 0001 až 9999. – Statické zábery: DSC0ssss.JPG – Pohyblivé záznamy nasnímané spolu so statickými zábermi v režime Hybrid: DSC0ssss.MP4 – Pohyblivé záznamy: M4V0ssss.MP4 – Indexové obrazové súbory zaznamenané pri snímaní pohyblivého záznamu: M4V0ssss.THM • Numerické časti nasledovných súborov sú totožné. – Statický záber nasnímaný v režime Hybrid s jeho príslušným pohyblivým záznamom. – Pohyblivý záznam s jeho príslušným indexovým obrazovým súborom. • Podrobnosti o priečinkoch pozri na str. 45, 54. 68

Používanie PC Zobrazenie záznamu uloženého v PC fotoaparátom V tejto časti je ako príklad popisované používanie s PC s OS Windows. Ak skopírované súbory do PC vymažete z karty “Memory Stick Duo”, môžete tieto súbory znova zobraziť vo fotoaparáte, ak ich skopírujete z PC späť na kartu “Memory Stick Duo”. • Krok 1 nie je potrebný, ak ste názov súboru vytvorený fotoaparátom nezmenili. • V závislosti od veľkosti nemusí byť možné prehrávanie niektorých záznamov. • Ak bol obrazový súbor spracovaný v PC, alebo bol nasnímaný iným modelom fotoaparátu, nie je možné zaručiť jeho úspešné prehrávanie v tomto fotoaparáte. • Ak na karte nie je žiadny priečinok, najskôr fotoaparátom vytvorte priečinok (str. 54) a potom skopírujte obrazový súbor. 2 Skopírujte obrazový súbor do priečinka na karte “Memory Stick Duo” v nasledovnom poradí. 1Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a kliknite na [Copy]. 2Dvakrát kliknite na ikonu [Removable disk] alebo [Sony MemoryStick] zobrazenú v priečinku [My Computer]. 3Pravým tlačidlom myši kliknite na [sssMSDCF] (statické zábery) v priečinku [DCIM] alebo na [sssMNV01] (pohyblivý záznam) v priečinku [MP_ROOT] a kliknite na [Paste]. • Políčka sss znamenajú akékoľvek číslo z intervalu 100 až 999. 1 Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a kliknite na [Rename]. Zmeňte názov súboru na “DSC0ssss”. Namiesto ssss zadajte číslo od 0001 do 9999. 1 2 • Pre pohyblivý záznam je formát názvu súboru “M4V0ssss”. • Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo. • V závislosti od nastavenia PC sa môže zobraziť prípona súboru. Prípona je pri statických záberoch JPG a pri pohyblivom zázname MP4. Nemeňte prípony súborov. 69