Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sledovanie

Sledovanie zväčšeného obrazu (Playback zoom) Stlačením zväčšíte zobrazený statický záber. Stlačením obraz zmenšíte. Nastavenie polohy (okrajov): v/V/b/B Zrušenie zobrazenia zväčšeného záznamu: z Uloženie zväčšeného záznamu: [Trimming] t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 49) Zobrazenie indexového zobrazenia Stlačte (Index) a pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle zvoľte záznam. Pre obnovenie zobrazenia samostatného záznamu stlačte z. Pre zobrazenie nasledujúceho (predchádzajúceho) indexového zobrazenia posuňte žltý rámček nahor/ nadol/doľava/doprava pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle. 60min 101 3/9 VGA • SINGLE DISPLAY • 101-0003 2005 1 1 SINGLE DISPLAY 10:30PM BACK/NEXT VOLUME Ak znova stlačíte , zobrazí sa indexové zobrazenie 16 záznamov. Vymazávanie záznamov v indexovom zobrazení 1 Počas indexového zobrazenia stlačte (Delete) a pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte [Select] a stlačte z. 2 Pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle alebo ovládačom Shuttle zvoľte záznam, ktorý chcete vymazať, potom stlačením z zobrazte v zvolenom zázname indikátor (Delete). Zrušenie výberu Zvoľte záznam určený pre vymazanie a stlačte z tak, aby indikátor zo záznamu zmizol. SELECT TO NEXT 3 Stlačte (Delete). 4 Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z. • Vymazanie všetkých záznamov v priečinku zvoľte v kroku 1 pomocou b/B [All In This Folder] namiesto [Select], potom stlačte z. Zobrazenie záznamu so zatvoreným LCD panelom Ak zatvoríte LCD panel v režime PLAY s monitorom smerom von, fotoaparát sa nevypne. Záznam môžete zobraziť na LCD monitore aj so zavretým LCD panelom.

2-655-399-01(1) Softvér pre editovanie pohyblivého záznamu a autorizáciu DVD (autoring) Pre model DSC-M2 “NeroVision Express 3” Stručný prehľad © 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)