Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Album tool (Nástroj

Album tool (Nástroj Album) Výrobné nastavenia sú označené značkou . Podrobnosti o ovládaní t str. 50 Write in Album (Zápis do priečinka Album) Pri snímaní záznamov môžete nastaviť, aby sa spolu s nimi ukladali ich miniatúry. On Off Pri snímaní záznamov sa spolu s nimi ukladajú do priečinka Album ich miniatúry. Neukladanie miniatúr záznamov do priečinka Album. • Podrobnosti o priečinku Album pozri v časti “Používanie priečinka Album” (str. 30). Format (Formátovanie) Formátovanie priečinka Album. • Pri formátovaní dôjde k trvalému vymazaniu všetkých údajov uložených v priečinku Album (vrátane údajov chránených proti vymazaniu). OK Cancel Pozri nasledovný postup. Zrušenie formátovania. 1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z. Zobrazí sa hlásenie “All data in album will be erased Ready?”. 2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z. Formátovanie je dokončené. 56

Používanie ponuky nastavení Setup 1 Setup 1 (Nastavenia 1) Podrobnosti o ovládaní t str. 50 Výrobné nastavenia sú označené značkou . Beep (Zvukový signál - pípanie) Nastavenie, či bude pri ovládaní fotoaparátu zaznievať zvukový signál. Shutter On Off Pri stlačení PHOTO zaznieva zvuk spúšte. Sú zapnuté zvukové signály (pípanie) aj zvuk spúšte (po stlačení ovládacieho tlačidla/tlačidla PHOTO). Sú vypnuté zvukové signály aj zvuk spúšte. Format Music (Formátovanie priečinka Music) Ak nie je možné prehrávať súbor Music pri prezentácii Slide Show, súbor Music môže byť poškodený. V takomto prípade najskôr naformátujte zapisovaciu časť pre súbor Music. Vyberte kartu “Memory Stick Duo” a pripojte fotoaparát k PC pomocou USB prepojenia. Potom znova preneste audio súbor pomocou dodávaného softvéru “Music Transfer”. • Po naformátovaní zapisovacej časti pre súbory Music sa vymažú všetky údaje v danej časti. Nebude možná ich obnova. OK Cancel Pozri nasledovný postup. Zrušenie formátovania. 1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z. Zobrazí sa hlásenie “All data will be erased Ready?”. 2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z. Formátovanie je dokončené. LCD Backlight (Osvetlenie LCD monitora) Voľba jasu osvetlenia LCD monitora pri napájaní fotoaparátu z akumulátora. Bright Normal Osvetlenie jasnejšie. • Nastavenie [Bright] rýchlejšie vybíja akumulátor. Language (Jazyk) Výber jazyka používaného v ponukách Menu, výstražných a prevádzkových hláseniach. 57