Views
4 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

PHOTO MOVIE MODE

PHOTO MOVIE MODE Prezentácia Slide show Na prezentáciu záberov so sprievodnou hudbou (Slide Show) stačí jednoducho stlačiť . 1 Pomocou MODE zvoľte režim PLAY. V režime Slide Show môžete zobraziť predchádzajúci/nasledujúci záber pomocou b/B na ovládacom tlačidle. • Ak tlačidlo stlačíte v režime normálneho prehrávania, môžete zobraziť zábery uložené na karta “Memory Stick Duo” a ak v režime Album, môžete zobraziť zábery uložené v Albume. • Ak ste snímali v režime Hybrid, môžete prehrávať len statické zábery. • Ak ste snímali v režime Multi Burst, môžete prehrávať len prvú snímku série súvislo nasnímaných záberov. Pozastavenie prehliadania Slide show Stlačte z v strede ovládacieho tlačidla. Ak chcete znova spustiť Slide Show, pomocou B zvoľte [Continue] a stlačte z. Ukončenie prehliadania Slide show Stlačte alebo z. Ak ste stlačili z, zvoľte [Exit] a stlačte z. Nastavenie Pre Slide Show môžete vykonať požadované nastavenie. 2 Stlačte . 3 Spustí sa Slide Show. 1 Počas prezentácie Slide Show stlačte MENU. Zobrazí sa ponuka Menu. 2 Pomocou v/V na ovládacom tlačidle zvoľte požadovanú položku Menu. 60min 101 3/9 Slide Show Image Folder Music Music 1 Transition Normal Exit Restart 3 Pomocou b/B zvoľte nastavenie. 4 Zvoľte [Restart] a stlačte z. 28

Práca s fotoaparátom Dostupné nastaviteľné položky sú uvedené nižšie. Výrobné nastavenia sú označené značkou . Image (Záber) Folder (This Date) All Postupné prehrávanie série záberov uložených v špecifikovanom priečinku (alebo v špecifikovanom priečinku “This Date” počas prehrávania Album). Postupné prehrávanie všetkých záberov z karty “Memory Stick Duo” (v priečinku Album pre prehrávanie Album). Music (Prehrávanie s hudbou) Music1 Music2 Music3 Music4 Off Pre prehliadanie Slide Show zvoľte sprievodnú hudbu. Dostupný počet voliteľných hudieb v [Music1] - [Music4] závisí od uložených audio súborov (Music). Zrušenie sprievodnej hudby pre prehliadanie Slide Show. Transition (Prelínanie) Quick Normal Slow Môžete nastaviť prelínanie pri prepínaní záberov. Efekty zobrazovania záberov závisia od nastaveného prelínania. Ak však nastavíte prelínanie na [Slow], zábery sa zobrazujú ako pri normálnom prehrávaní. Efekty sú aktívne len pri prepínaní záberov. z Pridanie/zmena audio súborov (Music) Do fotoaparátu môžete preniesť želané audio súbory z CD alebo MP3 diskov a prehrávať ich v režime Slide Show. Audio súbory môžete do fotoaparátu preniesť po prepojení fotoaparátu s PC cez USB prepojenie a pomocou softvéru “Music Transfer”. Karta “Memory Stick Duo” musí byť vybratá. Podrobnosti pozri na str. 71. • Do fotoaparátu môžete uložiť až 4 audio súbory (predvolené súbory (Music1-4) môžete nahradiť novými). • Maximálna dĺžka jedného audio súboru pre prehrávanie vo fotoaparáte je 180 sekúnd. • Ak sa audio súbor nedá prehrať napr. z dôvodu jeho poškodenia a pod., vykonajte postup [Format Music] (str. 57) a preneste nové audio súbory. 29