Views
2 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Slovaque

2 Setup 2 (Nastavenia 2)

2 Setup 2 (Nastavenia 2) Podrobnosti o ovládaní t str. 50 Výrobné nastavenia sú označené značkou . File Number (Číslovanie súborov) Výber spôsobu číslovania súborov. Series Reset Postupné priraďovanie čísel súborom za sebou, aj keď došlo k zmene cieľového priečinka na karte “Memory Stick Duo”. (Ak vymeníte kartu “Memory Stick Duo” obsahujúcu súbor s vyšším číslom než bolo naposledy priradené, priradí sa číslo o jedno vyššie, než je najvyššie číslo.) Číslovanie od 0001 vždy pri zmene priečinka. (Ak priečinok pre ukladanie záznamu obsahuje nejaký súbor, priradí sa novému súboru číslo o jedno vyššie, než je číslo posledného súboru.) USB Connect (USB prepojenie) Výber USB režimu, ktorý sa použije pri prepojení fotoaparátu s PC alebo PictBridgekompatibilnou tlačiarňou USB káblom. PictBridge PTP Mass Storage Auto Pripojenie fotoaparátu k PictBridge-kompatibilnej tlačiarni (str. 75). Keď je nastavené [PTP] (Picture Transfer Protocol) a fotoaparát je pripojený k PC, záznamy z cieľového priečinka pre ukladanie vo fotoaparáte sa skopírujú do PC. (Kompatibilné s Windows XP a Mac OS X.) Zavedenie prepojenia Mass Storage (veľkokapacitná pamäťová jednotka) medzi fotoaparátom a PC alebo iným USB zariadením (str. 63). • Ak je vo fotoaparáte karta “Memory Stick Duo”, môžete zobrazovať záznamy z pamäťovej karty “Memory Stick Duo” na monitore PC. Ak vo fotoaparáte nie je vložená karta “Memory Stick Duo”, zobrazí sa zapisovacia časť pre súbory Music. Pripojenie fotoaparátu k PC alebo PictBridge-kompatibilnej tlačiarni (str. 63 a 76). • Ak nie je možné prepojiť fotoaparát s PictBridge-kompatibilnou tlačiarňou pri nastavení [Auto], zmeňte nastavenie na [PictBridge]. • Ak nie je možné prepojiť fotoaparát s PC alebo iným USB zariadením pri nastavení [Auto], zmeňte nastavenie na [Mass Storage]. 58

Používanie ponuky nastavení Setup Podrobnosti o ovládaní t str. 50 Video Out (Video výstup) Výber výstupného video signálu podľa TV normy pripojeného video zariadenia. V rôznych krajinách sa používajú rôzne TV normy. Ak chcete zobraziť záznam na TV obrazovke, skontrolujte TV normy používané v príslušných krajinách podľa str. 82. NTSC PAL Nastavenie výstupného video signálu do normy NTSC (napr. Japonsko, USA). Nastavenie výstupného video signálu do normy PAL (napr. Európa). Clock Set (Nastavenie hodín) Nastavenie dátumu a času. OK Cancel Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK], potom stlačte z. Potom vykonajte postup z časti “Zapnite fotoaparát/ nastavte hodiny” (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”). Zrušenie nastavenia hodín. 59