Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Tipy Počet

Tipy Počet uložitelných fotografií lze ověřit na displeji LCD (str. 71). Chcete-li změnit velikost obrazu, klepněte na (MENU) [Zobrazit další] [ VELIK.OBR.] (v kategorii [NASTAV.PRO FOTO]) požadované nastavení . Fotografie nelze pořizovat, je-li zobrazen indikátor . Když je okolní osvětlení nedostačující, videokamera automaticky použije blesk. V režimu natáčení videoklipu nelze blesk použít. Nastavení blesku videokamery můžete měnit pomoc (MENU) [Zobrazit další] [REŽIM BLESKU] (v kategorii [NASTAV.PRO FOTO]) požadované nastavení . Pokud nahráváte fotografie s použitím blesku a s nasazenou předsádkou (prodává se samostatně), může se na snímku objevit stín předsádky. Když se na fotografiích objevují bílé kulaté skvrny Tento jev je způsoben částicemi (prach, pyl atd.), které poletují v blízkosti objektivu. Když jsou tyto částice zvýrazněny bleskem videokamery, zobrazí se jako bílé kulaté tečky. Chcete-li omezit jev bílých kulatých teček, rozsviťte v místnosti a vyfotografujte objekt bez blesku. Objekt Částice (prach, pyl atd.) ve vzduchu Získání informací o aktuální poloze pomocí funkce GPS (HDR-CX550VE/ XR550VE) Nastavíte-li spínač GPS (str. 73) do polohy ON, na obrazovce LCD se zobrazí a videokamera získá informace o poloze pomocí satelitů GPS. Informace o poloze umožňují použití funkcí, jako je například Index mapy. Indikátor se mění podle síly signálu GPS. Ujistěte se, že je přepínač GPS nastaven na OFF během startu a přistávání letadla. Dobu zpracovávání lze zkrátit načtením pomocných dat GPS do videokamery pomocí dodaného softwaru „PMB“. Nainstalujte do počítače software „PMB“ (str. 35) a připojte počítač k Internetu. Poté připojte videokameru k počítači a poté automaticky proběhne aktualizace pomocných dat GPS. Pomocná data GPS nemusí fungovat v následujících případech: Pokud nejsou pomocná data GPS aktualizována přibližně 30 dní nebo více Není-li správně nastaven čas a datum videokamery Pokud je kamera přesunuta na velmi vzdálené místo Vestavěná mapa je podporována následujícími společnostmi: Mapa Japonska společností ZENRIN CO., LTD., jiné oblasti společností NAVTEQ. 24 CZ

Nastavení podle podmínek nahrávání Nahrávání na temných místech (NightShot) Stisknete-li NIGHTSHOT, zobrazí se indikátor a můžete nahrávat i v úplné tmě. Opětovným stisknutím NIGHTSHOT zrušte funkci NightShot. Použití funkce NightShot na místech s intenzivním osvětlením způsobí poruchu videokamery. Použití voliče MANUAL Stiskem voliče MANUAL přepněte do manuálního provozního režimu a otočením voliče vyberte požadované nastavení. Stisknutím MANUAL se přepíná provozní režim mezi manuálním a automatickým. Přiřazení položky nabídky Stiskněte a na několik sekund přidržte volič MANUAL. Otevře se obrazovka [NASTAVENÍ VOLIČE]. Otočením voliče MANUAL přiřaďte položku. Můžete přiřadit [OSTŘENÍ], [EXPOZICE], [CLONA], [ČAS ZÁVĚRKY], [KOREKCE AE], nebo [KOREKCE WB]. Použití stativu Připevněte stativ (prodává se samostatně) pomocí závitu a šroubu stativu (prodává se samostatně, délka šroubu musí být menší než 5,5 mm). Záznam/přehrávání Manuální nastavení zaostření, atd. (volič MANUAL) Manuální nastavení lze pohodlně provádět pomocí voliče MANUAL přiřazením položky nabídky ([OSTŘENÍ] ve výchozím nastavením) k voliči MANUAL. Závit stativu Tlačítko MANUAL Volič MANUAL CZ 25