Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Batériu

Batériu „InfoLITHIUM“ (série V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru. Poznámky Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ okrem batérií série V. 1 Po Otočte konektor DC tak, aby značka na tomto konektore bola zarovnaná s tou istou značkou na konektore DC IN. Rozsvieti sa indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije, indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) zhasne. 4 Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z konektora DC IN kamkordéra. Tipy Na strane 69 nájdete informácie o čase nahrávania a prehrávania. Ak je kamkordér zapnutý, môžete skontrolovať približnú hodnotu zostávajúceho výkonu batérie, a to pomocou indikátora zostávajúceho výkonu, ktorý nájdete v ľavom hornom rohu obrazovky LCD. Vybratie batérie Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu (). 12 SK vrátení hľadáčika na miesto vypnite kamkordér zatvorením obrazovky LCD. 2 Pripojte batériu tak, že ju budete zasúvať v smere šípky, kým nezaznie cvaknutie. 3 Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku kamkordéru a k sieťovej zásuvke.

Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania Vytvorte rovnaké pripojenia, ktoré sú uvedené aj v časti „Krok 1: Nabíjanie batérie“. Aj keď je batéria pripojená, batéria sa nevybíja. Poznámky k batérii Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, vráťte hľadáčik na miesto, zatvorte obrazovku LCD a skontrolujte, či nesvietia indikátory (Videozáznam)/ (Fotografia) (s. 20) a indikátor prístupu (s. 19). Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch: Batéria nie je správne pripojená. Batéria je poškodená. Teplota batérie je nízka. Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na teplé miesto. Teplota batérie je vysoká. Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na chladné miesto. Ak pripájate svetlo (predáva sa samostatne), odporúča sa používať batériu NP-FV70 alebo NP-FV100. Neodporúča sa používať batériu NP-FV30, ktorá umožňuje iba krátky čas nahrávania a prehrávania. Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky vypne, aby sa šetrila energia batérie ([A.SHUT OFF]). Začíname Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej zásuvky. Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru (napríklad medzi stenu a nábytok). Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia. Možnosti nabíjania batérie v zahraničí Batériu môžete nabíjať s dodávaným sieťovým adaptérom striedavého prúdu vo všetkých krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz. Nepoužívajte elektronický menič napätia. SK 13