Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 14,66 15,06 15,06 15,06Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 8 229 7 836 8 003 7 990Driftsinntekter 3 352 2 853 2 835 2 822Netto driftsutgifter 4 877 4 983 5 168 5 168Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %700 Kemnerkontoret 5 168 4 954 214 4,1Kemnerkontoret har et driftsresultat som viser et positivt budsjettavvik på kr 214.000. Overført overskudd fra2008 var kr 192.000. Overskuddet utover dette skyldes i hovedsak reduserte lønnsutgifter og sosiale utgiftersom følge av ledighet i stillinger. I tillegg har utgiftene til innfordringsvirksomheten og leiekjøring IT-systemervært mindre enn forutsatt.Andre resultatmålAndre resultatmål omhandler kemnerkontorets innfordrings- og kontrolloppgaver.Mål Målsetting ResultatInnbetalt restskatt 2007 pr 30. juni 2009 i % 85,00 85,75Innbetalt forskuddsskatt 2008 pr 30. juni 2009 i % 96,25 96,30Innbetalt forskuddstrekk 2008 pr. 30. juni 2009 i % 99,00 99,76Innbetalt arbeidsgiveravgift 2008 pr 30. juni 2009 i % 99,00 99,39Antall regnskapskontroller pr 31. desember 2009 (stk.) 45 34Restanse kommunale krav pr 31. desember 2009 (mill. kroner) 5,0 5,0Restanse formidlingslån pr 31. desember 2009 (mill. kroner) 1,3 1,2Målsettingen om antall regnskapskontroller er ikke nådd. Dette skyldes blant annet at 0,5 årsverk (av totalt 1,5)var ledig fra 1.6-31.12.2009, samt økning i antall konkurser. Enheten har også gjennomført kontroller hos størrearbeidsgivere enn opprinnelig planlagt. Slike kontroller tar lang tid og er mer krevende i forhold til mindrearbeidsgivere med få ansatte og enklere regnskapsforhold. Det kan også nevnes at det er brukt betydelig mertid til informasjon/veiledning ovenfor skatteytere/arbeidsgivere i forbindelse med reorganisering av skatteetaten.Enheten har mottatt langt flere henvendelser som i utgangspunktet skulle ha vært kanalisert til skatteetaten.112ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines