Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

I Bakkehaugen barnehage har personalet jobbet bevisst i forhold til å gi et godt tilbud i de midlertidigelokalene. Dette barnehagetilbudet er etablert i kulturskolens lokaler inntil ny barnehage er ferdig i 2010.Mange små barn har barnehageplass her. Det har vært fokusert på språkutvikling, gi barna trygghet og uteleki nærmiljøet.Visjonen ”samvær i undring og glede, barn og voksne leker og lærer” holdes levende, og trivselen er stor blantvoksne og barn i hele resultatenheten. Rammeplanens føringer innenfor de sju fagområdene står sentralt.Sykefraværet gjennom 2009 har holdt seg på samme nivå som året før. Hovedårsaker til langtidsfravær harsammenheng med kroniske lidelser. Den enkelte ansatte følges opp individuelt.Fra 2008 hadde resultatenheten med et underskudd på kr 78.000. Gjennom året er underskuddet redusert tilom lag kr 39.000 for enheten samlet. Sluttresultatet fordeler seg med et overskudd på Hempa/Vesleparkenpå kr 64.000 og et underskudd på Bakkehaugen på kr 103.000. Enheten har spart penger ved å væreforsiktige med vanlige driftsutgifter. Samtidig har enheten lavere inntekter på foreldrebetaling enn budsjettert.207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehageButtekvern barnehage ble i juni 2009 åpnet som en ny og topp moderne barnehage med fire avdelinger, deravto utvidede småbarnsavdelinger med 14 plasser til barn under tre år. Enheten har nå 109 plasser fordelt på 37plasser til barn under tre år og 72 plasser til barn over tre år.Barnehagene i enheten startet høsten 2009 et prosjekt i samarbeid med PPT. Hele personalgruppen skalsertifiseres i DUÅ (”de utrolige årene”). Buttekvern barnehage startet også høsten 2009 et prosjekt sammenmed Veldre barnehage. Prosjektet heter ”Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon, hvordan komme inn for sentså tidlig som mulig?”. Dette er et treårig prosjekt hvor KoRus-Øst er inne med veiledning og økonomiskstøtte. Fredheimvegen barnehage deltar i prosjektet ”antall, rom og form” og skal avslutte prosjektet våren2010. Prosjektet har bidratt til en bevisstgjøring av hvor kvalitativt godt tilbud barnehagen gir rundt dettetemaet.Fra åpningen av Butterkvern barnehage.46ÅRSBERETNING 2009