Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Avgiftsreguleringsfondene innen VAR-området er redusert med 1,705 mill. kroner og utgjør ved utgangen av2009 til sammen 4,752 mill. kroner. Næringsfondet (reguleringsavgifter) har økt med 0,377 mill. kroner, og haren beholdning ved utgangen av 2009 på 11,973 mill. kroner. I tillegg har det vært en reduksjon av avsatteskjønnsmidler til barnehager med 0,791 mill. kroner, og fondet har en beholdning ved utgangen av 2009 på8,012 mill. kroner.Total fordeling vedrørende bundne driftsfonds fremgår av balansens kapittel 2.51.Ubundne investeringsfond er avsatte midler av inntekter fra salg av fast eiendom eller andre anleggsmidlersom fritt kan nyttes av kommunen generelt til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Driftsmidler ogtilskudd til et investeringsprosjekt som budsjetteres et år, men ikke kommer til utbetaling før et senere år, vil imellomtiden bli plassert på et slikt ubundet investeringsfond. Kommunen har ved årsskiftet 272,978 mill.kroner i slike ubundne investeringsfond. I forhold til 2008 er dette en økning på 25,222 mill. kroner. Økningenhar bl.a. sammenheng med avvikling av likviditetsreserve med opprettelse av likviditetsfond investering fortidligere avsetninger til likviditetsreserven med 52,325 mill. kroner, hvorav 26,816 mill. kroner er benyttet tilmellomfinansiering av investeringer. Ved utgangen av 2009 har likviditetsfond investering en saldo på 25,510mill. kroner.Total fordeling vedrørende ubundne investeringsfond fremgår av balansens kapittel 2.53.Investeringsfondet utgjør 121,634 mill. kroner og fond jordkjøp utgjør 46,737 mill. kroner pr 31.12.2009. Det erimidlertid gjort vedtak om bruk av en andel av begge disse fondene slik at de reelle/disponible beløp er lavere. Itabellen nedenfor er dette vist:Investeringsfondet og fond jordkjøp (beløp i kr 1.000)InvesteringsfondetFond jordkjøpBalanseført fondsstørrelse 31.12.2009 121 634 46 737Bundet til prosjekter pr 31.12.2009 14 653 3 360Bevilget i grå bok 2010 16 400 0Korrigert uttrykk for fondenes størrelse 90 581 43 377Som det fremgår av tabellen er 16,4 mill. kroner bevilget i årsbudsjett 2010. I perioden 2011 til 2013 er detplanlagt å bruke ytterligere 85 mill. kroner av investeringsfondet til bl.a. skoleinvesteringer. Hvor mye fondenevil bli tilført i 2010, vil avhenge av størrelsen på tomtesalget, tilbakeføring til fond jordkjøp i forbindelse medutbyggingsprosjekter samt avsetninger i forbindelse med avslutning av prosjektregnskap. Rådmannen vilimidlertid understreke behovet for å ha midler disponibelt i disse to fondene.Bundne investeringsfond er avsatte inntekter/innbetalinger i investeringsregnskapet som i henhold til lov ellerforskrift eller etter nærmere bestemmelse av innbetaler er forutsatt nyttet til bestemte formål iinvesteringsregnskapet.Kommunen har ved årsskiftet om lag 2,307 mill. kroner i slike bundne investeringsfond. Det største fondet erfond tilfluktsrom med 1,297 mill. kroner. Total fordeling fremgår av balansens kapittel 2.55.26ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines