Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

1.3 Økonomisk analyse1.3.1 GenereltGjennom den økonomiske analysen redegjøres det for utviklingen i kommunens økonomi med grunnlag i detransaksjoner som er registrert i 2009-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og sentralenøkkeltall fra regnskapet. For bedre å kunne illustrere kommunens økonomiske utvikling og status vedutgangen av 2009 vises sammenlignbare tallstørrelser for perioden 2002-2009.Kommunens regnskap består av balanseregnskapet, driftsregnskapet, investeringsregnskapet, økonomiskeoversikter og noter. Balanseregnskapet er en oppstilling over kommunens økonomiske status pr 31.12. forregnskapsåret. Balansen viser på den ene siden kommunens bokførte eiendeler og på den andre siden bokførtgjeld og egenkapital. I drifts- og investeringsregnskapet registreres all anskaffelse og all anvendelse av midleri løpet av året. Driftsregnskapet viser kommunens driftsutgifter/-inntekter og finansutgifter/-inntekter, mensinvesteringsregnskapet viser årets investeringsutgifter inkl. utlån og aksjekjøp med tilhørende finansiering.Drifts- og investeringsregnskapet er i oppbygging og innhold samsvarende med budsjettet.Årsregnskapsheftet inneholder obligatoriske regnskapsskjemaer og økonomiske oversikter for henholdsvisdriftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Videre følger i regnskapsheftet til sammen 27 noterover bl.a. endring arbeidskapital, pensjonskostnader, garantiansvar, kapitalkonto, investeringsoversikt, mv.Dessuten er det inntatt et detaljert drifts-, investerings- og balanseregnskap.1.3.2 Sentrale forhold i 2009Kommunens samlede omsetning i 2009 utgjorde 2,025 mrd. kroner. Dette er den høyeste omsetningen noensinne. Omsetningsøkningen fra 2008 var størst på driftssiden. Det var nødvendig å tære på kommunensreserver med i underkant av netto 5 mill. kroner for å finansiere den samlede anvendelsen av midler.Regnskapet for 2009 viser et negativt brutto driftsresultat på 2,332 mill. kroner. Dette betyr at driftsutgifteneinkl. avskrivninger har vært høyere enn driftsinntektene i 2009. Utover den svekkede inntektssiden er det ihovedsak to forhold som har bidratt til et svekket resultat. Driften i pleie og omsorg gikk med et underskuddpå 10,188 mill. kroner, mens netto premieavvik bidro til økte driftsutgifter på 20,453 mill. kroner.Etter netto renter og avdrag (netto finanstransaksjoner) samt motpost avskrivninger fikk kommunen et positivtnetto driftsresultat på 15,560 mill. kroner. Dette utgjør 0,89 % av driftsinntektene. En kommer nærmere tilbaketil disponering og analyse av netto driftsresultat.I 2009 ble 59,83 % av de totale driftsutgiftene finansiert ved frie inntekter, dvs. skatteinntekter ogrammetilskudd fra staten. Skatte- og rammetilskuddsgraden har hatt en negativ utvikling i perioden 2001-2004og fra 2007-2009. En nedgang i skatte- og rammetilskuddsgraden innebærer at en større andel avdriftsutgiftene må finansieres med andre inntekter som brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter,eiendomsskatt, refusjoner og overføringer. For å få til en økning i skatte- og rammetilskuddsgraden er en bl.a.helt avhengig av en sterkere vekst i folketallet i Ringsaker, tilsvarende befolkningsveksten ellers i landet. Enlavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet fører til reduserte rammeoverføringer fra staten.Kommunens driftslikvider er redusert med 81,816 mill. kroner gjennom året til 112,241 mill. kroner pr31.12.2009. Dette skyldes bl.a. at fond og ubrukte lånemidler har økt fra 2008 til 2009. Fra 1.1.2010 er detforskriftsbestemt at likviditetsreserven skal avvikles og erstattes av et såkalt urørlig likviditetsfond drift oginvestering. De regnskapsmessige transaksjoner knyttet til dette ble gjennomført i regnskap 2009.Kommunens langsiktige gjeld har økt med 176,771 mill. kroner i løpet av 2009, og utgjør ved utgangen av året1.222,119 mill. kroner. Renter, avdrag og utlån har økt med 3,014 mill. kroner, og utgjør 106,939 mill. kronerved utgangen av 2009. Avdragsutgiftene har økt med 5,277 mill. kroner, mens renteutgiftene er redusert med1,935 mill. kroner, og utlån er redusert med 0,328 mill. kroner. Renter og avdrag utgjorde 6,09 % avdriftsinntektene i 2009, som er en liten nedgang fra 6,47 % i 2008.ÅRSBERETNING 200913

More magazines by this user
Similar magazines