Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,8Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 90 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,1Med bakgrunn i måltall og tilbakemeldinger fra ansatte og ledelse, ble det mot slutten av 2009 besluttet ågjennomføre en medarbeiderskapsprosess i regi av KS, med formål å styrke de interne samarbeidsforhold.Medarbeiderskap i barneverntjenesten gjennomføres i januar 2010 og med etterfølgende gruppearbeid påforbedringsområder.Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 23,66 23,66 31,25 31,25Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 37 304 40 222 41 960 44 403Driftsinntekter 9 168 9 958 8 517 10 960Netto driftsutgifter 28 136 30 264 33 443 33 443Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 113 81 0 0Investeringsinntekt 115 0 0 0Netto inv.utgift -2 81 0 0Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %500 Barne- og ungdomsvern 33 443 34 485 -1 042 -3,18For regnskapsåret 2009 har enheten et underskudd på kr 1.042.118. Årsaken til underskuddet er en dobbelinntektsføring fra regnskapsåret 2008 på kr 1.061.772. I sak om årsoppgjørsdisposisjoner for 2009, f.sak29/2010, ble det vedtatt at beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.Enheten har i 2009 hatt et merforbruk knyttet til antall meldinger inn til barneverntjenesten. Satsene forkommunal egenandel til institusjonsplasseringer har økt, samtidig som økning i plassering av små barnmedfører at barn er lengre i plasseringstiltak. Utgifter til juridisk bistand økte som følge av økt antall rettsdager.Ved behandling av 1. tertialrapport 2009 ble det vedtatt at enheten skulle styrkes med 1,0 mill. kroner for ådekke økte utgifter til plasseringstiltak og kr 87.000 til å dekke økte utgifter til barnevernvakta. Enheten blevidere styrket med 0,7 mill. kroner ved behandling av 2. tertialrapport 2009 for å dekke forventet merforbruk påulike plasseringstiltak og økte lønnsutgifter knyttet til engasjementstillinger.74ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines