Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,0Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 96 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,8Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 19,61 19,74 20,28 20,28Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 20 668 22 490 21 067 23 207Driftsinntekter 7 266 9 051 6 616 8 756Netto driftsutgifter 13 402 13 439 14 451 14 451Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 0 220 235 454Investeringsinntekt 0 220 235 235Netto inv.utgift 0 0 0 219Kr 235.000 av enhetens overskudd fra 2008 er overført fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet og brukt tilfinansiering av ny varebil i 2009. Bilen skal benyttes til supplering av mat til institusjoner og hjemmeboende,utkjøring av catering og administrativ kjøring.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %820 Matproduksjon 14 451 12 584 1 867 12,92Ved inngangen til 2009 startet matproduksjon med et overført driftsoverskudd fra 2008 på 1,291 mill. kroner.Med et positivt avvik på 1,867 mill. kroner ved utgangen av året, er overskuddet for 2009 på kr 576.000.Lønnsposter inkl. refusjon sykelønn/ fødselspenger viser et positivt avvik på kr 807.000. Årsaken er at stillinger,bl.a. lederstillinger, ikke har vært fylt opp. Videre skyldes det streng vikarbruk og vikarer i stillinger med laverelønn enn stillingsinnehaver. At sentrale stillinger ikke har vært fylt opp, har medført at viktige oppgaver somoppgradering til nytt dataprogram ”Gastro meny” ikke er utført. Det må prioriteres i 2010. Derimot har det værtet merforbruk innenfor andre driftsutgifter på i alt kr 877.000. Kjøp av matvarer representerer det størsteavviket, med en overskridelse på rundt kr 535.000. Dette skyldes ekstraordinær prisstigning, volumøkning ogmerforbruk på enkelte postkjøkken. Vedlikehold av maskiner og utstyr har hatt en merutgift på kr 82.000. Øvrigeinntekter viser et positivt avvik på kr 586.000.2.20.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenerelt2009 har vært et stabilt godt driftsår for matproduksjon. Det har vært en klar økning i antall produsertemiddagsporsjoner til hjemmeboende, bra omsetning i kantinene og stor etterspørsel av catering. En oppleverforøvrig gode tilbakemeldinger på tjenestene enheten leverer. Matproduksjon har produsert og levert ca126ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines