Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

I 2009 hadde skolen tre lærere som tok etterutdanning i spesialpedagogikk, matematikk og grunnleggendelese- og skriveopplæring, samt fagleder som følger lederutviklingsprogrammet i Ringsaker kommune. Skolenhar satset mye på SOL (systematisk observasjon av lesing) med opplæring av hele kollegiet. Skolen har treressurslærere som driver dette arbeidet.301 Moelv ungdomsskoleBåde blant brukere, medarbeidere og organisasjon er resultatene gode; på de fleste områdene på ønsketnivå, i noen tilfelle over eller like i underkant. I løpet av 2009 har det skjedd en opprusting av skolen utvendigog noe innvendig. Sykefraværet i 2009 var på 6,7 % og er ikke relatert til arbeidsplassen.Enheten hadde et overskudd på kr 392.000. Overført overskudd fra 2008 utgjorde kr 448.000. Overskuddetvil komme godt med i 2010 i forbindelse med videre renovering av skolen. Noe av overskuddet er planlagtbrukt til inventar, kabling og nytt elektrisk anlegg i noen av rommene. Skolen har god økonomisk styring, erbevisst på å ha noe å gå på ved uforutsette behov, og setter ikke i gang tiltak uten å vite at det vil væreøkonomisk dekning. Skolen vil også satse enda sterkere på tilpasset opplæring, tettere elevoppfølging ogarbeidet med å øke læringsutbyttet.302 Nes ungdomsskole og RAUSNes ungdomsskole og RAUS har nådd de fleste målene på styringskortet innenfor målsettingene eller høyerepå områdene organisasjon, økonomi og medarbeidere. Unntaket er sykefraværet, som for 2009 var overakseptabelt resultat. Dette skyldes hovedsakelig sykmeldinger som følge av svangerskap.Brukerundersøkelsen har også resultater innenfor målsettingene for brukertilfredshet. De faglige resultateneer derimot under målsettingen, og skolen jobber aktivt med å øke læringsutbyttet gjennom bl.a. et sterktfokus på vurdering.Regnskapet viser et overskudd på 562.000. Overført overskudd fra 2008 var på 287.000.303 Brumunddal ungdomsskoleEnheten har nådd de fleste målene i styringskortet, enten med akseptabelt eller ønsket nivå. Våren 2009 vareksamensresultatene på ønsket nivå i de tre skriftlige fagene. Spesielt gledelig er det at resultat i matematikkble såpass bra som 3,6. Når det gjelder nasjonale prøver for 8. trinn, var det framgang fra forrige år.Resultatene var både over, under og på akseptabelt nivå. Skolen må fortsette å fokusere sterkt på læring. Påområdene, organisasjon, medarbeidere og økonomi i styringskortet, har enheten nådd målsettingen på allepunkter.Enheten hadde et overskudd på kr 394.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 utgjorde kr 170.000.Ved årets slutt hadde skolen 462 elever fordelt på 16 klasser. Det skjer fremdeles oppussing ved skolen. Iskoleåret 2008/2009 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg i den gamle hovedbygningen og i ”Fjøset”.Våren 2009 ble skolen oppgradert med flere nye vinduer og dører, nytt tak og nye dusjanlegg. I ”Fjøset” oghovedbygget er de fleste rommene pusset opp med maling, noen rom har fått nytt gulvbelegg og tak. Detsom gjenstår, er nytt varmeanlegg i hovedbygget. Dette skal oppgraderes vinteren 2010. Skolen harfremdeles trykk på økt læringsutbytte, og satsingen på klasseledelse forsetter. Skolen arbeider også medfokus på vurdering, spesielt vurdering for læring. Skolen følger opp kommunens satsing på realfag med blantannet stor innsats i teknologi og design.304 Furnes ungdomsskoleFurnes ungdomsskole har hatt fremskritt på eksamensresultatene i 2009, størst fremskritt har det vært imatematikk. Resultatene på elevundersøkelsen viser fremgang på alle måleindikatorer, og det er en tydeligtilbakegang på opplevd mobbing. Foreldreundersøkelsen hadde lav deltagelse i 2009. Undersøkelsen viserallikevel at foresatte mener det er mer ro i elevgruppene nå. Skolen har over tid hatt fokus på klasseledelse,orden og struktur. Det er bra at et innsatsområde som skolen har hatt over tid, nå viser resultater.Regnskapet viser et overskudd på kr 7.000 i 2009. Overført underskudd fra 2008 var på kr 269.000.I bemanningen og tilsettingene for skoleåret 2009/2010 ble det tatt høyde for at underskuddet fra 2008skulle dekkes inn. Det har dermed vært innsparinger bl.a. knyttet til lønnsutgifter. Konsekvensen av dettehar vært færre kurs for ansatte som ville medført vikarutgifter og noe mindre mulighet for tilpasninger oggruppedeling. Det er utført betydelig vedlikeholdsarbeid på skolebygget det siste året.56ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines