Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

102 Riešenie problémov

102 Riešenie problémov Prepojenie s počítačom (pokračovanie) Príznak Údaje nie je možné preniesť z počítača do prehrávača. (pokračovanie) Do prehrávača sa dá preniesť iba malé množstvo údajov. Prehrávač sa stáva počas pripojenia k počítaču nestabilným. Priečinky nemôžete vymazať ani premenovať. Príčina a odstránenie Údaje môžu byť poškodené. Vymažte údaje, ktoré sa nedajú preniesť do počítača, a potom ich znova importujte do počítača. Pri importovaní údajov do počítača zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu údajov. Bol prekročený limit počtu súborov a priečinkov, ktoré sa dajú preniesť. Vymažte nepotrebné údaje. Pokúšate sa preniesť súbory .m4a, .mp4, .3gp alebo .m4v do počítača, v ktorom je už nainštalovaný program Windows Media Player 10. Nainštalujte program Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM. Ak prenesiete údaje pomocou softvéru vhodného na prenos, ale prenos sa neuskutoční, obráťte sa na výrobcu. V zabudovanej pamäti typu flash prehrávača nie je dostatok miesta. Na uvoľnenie miesta presuňte všetky nepotrebné údaje späť do počítača. V prehrávači sú uložené údaje, ktoré nedokáže prehrať. Ak máte uložené v prehrávači iné údaje než skladby, videá alebo fotografie, môžete preniesť menej údajov. Údaje, ktoré sa nedajú prehrať na prehrávači, preneste späť do počítača, aby sa uvoľnilo voľné miesto. Používate rozbočovač USB alebo predlžovací kábel USB. Pripojenie počítača cez rozbočovač USB alebo predlžovací kábel nemusí fungovať. Prehrávač pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Priečinky „MUSIC“ a „MP_ROOT“ nemôžete vymazať ani premenovať. Pokračovanie

103 Riešenie problémov FM tuner Príznak FM vysielanie nie je dobre počuť. Príjem je slabý a kvalita zvuku je zlá. FM vysielanie je ovplyvňované rušením. Iné Príznak Prehrávač pri používaní nepípa. Prehrávač sa zohrieva. Dátum a čas boli vynulované. Príčina a odstránenie Prijímacia frekvencia nie je dobre naladená. Frekvenciu nalaďte manuálne použitím tlačidla / ( strana 68). Rádiový signál je slabý. Vysielanie v pásme FM počúvajte pri okne, nakoľko signál môže byť v budovách či vozidlách slabý. Kábel slúchadiel nie je úplne roztiahnutý. Kábel slúchadiel funguje ako anténa. Kábel slúchadiel čo najviac roztiahnite. V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný telefón. Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte tieto zariadenia ďalej od prehrávača. Príčina a odstránenie Položka „Beep Settings“ je nastavená na hodnotu „Off “. Nastavte položku „Beep Settings“ na hodnotu „On“ ( strana 74). Prehrávač po pripojení k voliteľnému držiaku alebo inému zariadeniu nepípa. Prehrávač sa pri nabíjaní batérie a tesne po nabíjaní môže zohrievať. Prehrávač sa môže zohrievať aj pri prenose veľkého množstva údajov. Toto správanie je normálne a neznamená poruchu. Prehrávač na chvíľku odložte a nechajte ho vychladnúť. Ak necháte v prehrávači určitú dobu vybitú batériu, dátum a čas sa môžu vynulovať. Toto nie je príznakom poruchy. Nabíjajte batériu dovtedy, až kým sa na obrazovke nezobrazí ikona , a potom znova nastavte dátum a čas ( strana 77).