Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Slovaque

18 Video Stav

18 Video Stav prehrávania Ak zmeníte orientáciu displeja na horizontálnu, orientácia a funkcie tlačidiel /// sa zmenia tiež. Tlačidlá / Popis Slúži na spustenie prehrávania videa. Po spustení prehrávania sa na displeji zobrazí indikátor a ak znova stlačíte tlačidlo , zobrazí sa indikátor a prehrávanie sa pozastaví.* 1 Videá môžete prehrať a pozastaviť iba z obrazovky „Now Playing“ videa. Stlačením tlačidla môžete nájsť začiatok aktuálne prehrávaného videa. Stlačením a podržaním tlačidla / môžete rýchlo prehľadávať prehrávané video smerom dozadu alebo dopredu. Počas pozastavenia prehrávania môžete scénu posunúť mierne dopredu alebo dozadu stlačením tlačidla /. * 1 Ak nevykonáte žiadnu činnosť po dobu 3 minút, zatiaľ čo je video pozastavené, obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu. Pokračovanie

19 Fotografia Stav prehrávania Ak zmeníte orientáciu displeja na horizontálnu, orientácia a funkcie tlačidiel /// sa zmenia tiež. Tlačidlá / Popis Na displeji sa zobrazí ikona a spustí sa prehrávanie prezentácie. Pri opätovnom stlačení tlačidla sa zobrazí ikona a prehrávanie sa pozastaví.* 1 Slúži na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej fotografie. * 1 Pri prehrávaní skladieb počas pozastavenia prezentácie obrazovka stmavne, pokiaľ nevykonáte žiadnu činnosť viac než 30 sekúnd ( strana 75). Ak pozastavíte prehrávanie skladby a sprievodnej prezentácie a ak nevykonáte žiadnu činnosť dlhšie než 3 minúty, obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu. FM Tlačidlá / / Popis Slúži na prehrávanie alebo pozastavenie* 1 FM rádia. Slúži na vytvorenie predvoľby stlačením a podržaním vybratej frekvencie. Slúži na výber frekvencií. Stlačením a podržaním umožňuje výber ďalšej rozhlasovej stanice s dobrým príjmom. Slúži na výber predvoľby. * 1 Ak nevykonáte žiadnu činnosť po dobu 3 minút, zatiaľ čo FM rádio je pozastavené, obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu. Pokračovanie