Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

191

191 BG

BG Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци) Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта. Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи. Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка. http://www.sony.bg

 • Page 1 and 2:

  Наръчник за Cyber-shot DS

 • Page 3 and 4:

  Забележки относно

 • Page 5 and 6:

  Съдържание Забележ

 • Page 7 and 8:

  Телевизор Преглед

 • Page 9 and 10:

  Търсене по операци

 • Page 11 and 12:

  Редактиране на изо

 • Page 13 and 14:

  Режим REC Опции в мен

 • Page 15 and 16:

  Настройка на опции

 • Page 17 and 18:

  Преглед на частите

 • Page 19 and 20:

  Списък с икони, кои

 • Page 21 and 22:

  Използване на пане

 • Page 23 and 24:

  Настройка на желан

 • Page 25 and 26:

  Докосване на екран

 • Page 27 and 28:

  Режим REC Можете да и

 • Page 29 and 30:

  По-висша автоматич

 • Page 31 and 32:

  Запис на панорамни

 • Page 33 and 34:

  Режим на запис на в

 • Page 35 and 36:

  Запис в режим обост

 • Page 37 and 38:

  (Запис на храни и бл

 • Page 39 and 40:

  Запис на панорамни

 • Page 41 and 42:

  Преглед на снимки 1

 • Page 43 and 44:

  Широк zoom В режим на

 • Page 45 and 46:

  Преглед на burst изоб

 • Page 47 and 48:

  Преглед на видеокл

 • Page 49 and 50:

  z Име на файл на 3D из

 • Page 51 and 52:

  z Съвети за заснема

 • Page 53 and 54:

  Преглед на изображ

 • Page 55 and 56:

  Лесен запис Позвол

 • Page 57 and 58:

  Разпознаване на ус

 • Page 59 and 60:

  Бутон за клип Может

 • Page 61 and 62:

  Светкавица В режим

 • Page 63 and 64:

  z Съвети за предпаз

 • Page 65 and 66:

  Посока на заснеман

 • Page 67 and 68:

  Размер на изображе

 • Page 69 and 70:

  z Относно „качеств

 • Page 71 and 72:

  Режим Макро Използ

 • Page 73 and 74:

  ISO Задава чувствите

 • Page 75 and 76:

  Забележки • Не мож

 • Page 77 and 78:

  Фокусиране Можете

 • Page 79 and 80:

  Режим на измерване

 • Page 81 and 82:

  Забележки • Функци

 • Page 83 and 84:

  Разпознаване на ли

 • Page 85 and 86:

  Функция Разпознава

 • Page 87 and 88:

  Режим Лесен запис К

 • Page 89 and 90:

  Индекс екран за изо

 • Page 91 and 92:

  Изреждане на изобр

 • Page 93 and 94:

  Изтриване Позволяв

 • Page 95 and 96:

  Пренасяне посредст

 • Page 97 and 98:

  Рисуване Рисува и п

 • Page 99 and 100:

  Ретуш Прибавя ефек

 • Page 101 and 102:

  Режим Преглед Позв

 • Page 103 and 104:

  Защита Позволява в

 • Page 105 and 106:

  Завъртане Завърта

 • Page 107 and 108:

  Извеждане на настр

 • Page 109 and 110:

  Настройки на индек

 • Page 111 and 112:

  Формат клип Можете

 • Page 113 and 114:

  Решетка Като се вод

 • Page 115 and 116:

  Auto Orientation (Автомати

 • Page 117 and 118:

  Намаляване на ефек

 • Page 119 and 120:

  Звуков сигнал Изби

 • Page 121 and 122:

  Настройка на езика

 • Page 123 and 124:

  Режим на демонстра

 • Page 125 and 126:

  HDMI резолюция Настр

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT В зависимост

 • Page 129 and 130:

  USB свързване Избере

 • Page 131 and 132:

  Сваляне на музика М

 • Page 133 and 134:

  Съхранение на заря

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Настройва дали

 • Page 137 and 138:

  Настройка Позволяв

 • Page 139 and 140:

  Create REC.Folder (Създаван

 • Page 141 and 142: Delete REC.Folder (Изтриван
 • Page 143 and 144: Номер на файла Изби
 • Page 145 and 146: Настройка на датат
 • Page 147 and 148: Преглед на изображ
 • Page 149 and 150: Преглед на изображ
 • Page 151 and 152: Забележки • Когато
 • Page 153 and 154: Използване на софт
 • Page 155 and 156: Свързване на фотоа
 • Page 157 and 158: Качване на изображ
 • Page 159 and 160: Създаване на диск с
 • Page 161 and 162: Създаване на диско
 • Page 163 and 164: Отстраняване на пр
 • Page 165 and 166: Функцията против з
 • Page 167 and 168: Не можете да снимат
 • Page 169 and 170: Изображението и зв
 • Page 171 and 172: Предупредителни ин
 • Page 173 and 174: No still images (Няма сним
 • Page 175 and 176: Recording function unavailable due
 • Page 177 and 178: Карта с памет Видов
 • Page 179 and 180: Батерия Зареждане
 • Page 181 and 182: Intelligent Pantitler Intelligent P
 • Page 183 and 184: TransferJet стандарт Transf
 • Page 185 and 186: Предпазни мерки Не
 • Page 187 and 188: Азбучен указател Ц
 • Page 189 and 190: Забележки за лицен
 • Page 191: 190 BG