Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

o Het bestaande voetbalveld op Noordschippersdok

wordt pas verplaatst nadat het nieuwe terrein met

kleedkamers en andere faciliteiten ter beschikking en

operationeel is. Op die manier zullen de verenigingen

die het terrein gebruiken niet onderbroken worden in

hun gebruik ervan. De herlocatie van het voetbalveld

wordt voorzien in de toekomstige groenruimte ten

westen van de Ijzerlaanfietsbrug, welke zal ontstaan

na realisatie van de Oosterweelverbinding.

o Direct hieraan gerelateerd zal de nieuwe sporthal,

die de actuele verouderde sporthal zal vervangen,

gerealiseerd worden. Ook opnieuw volgens het principe

dat er geen onderbreking is voor de verenigingen

die er gebruik van maken.

o De nieuwe toegang tot de wijk zal bij aanvang

van het project opgestart worden zodat het centrale

park, de Kalverwei, kan gerealiseerd worden kort na

de verhuis van de basisschool het Weilandje naar de

hallen. Concreet zal dan ook de Kalverwei zijn centrale

plaats in het plan opeisen en ter beschikking kunnen

gesteld worden aan de buurt.

• Tijdelijke invullingen van het project

De site omvat momenteel een omvangrijk ongebruikt

gebied zonder activiteiten.

Het is een sterke aanbeveling om deze ruimtes tijdelijk

ter beschikking te stellen voor activiteiten om de identiteit

van de wijk te versterken. De tijdelijke invulling is

een voorname ambitie gezien het ruime tijdsframe van

de ontwikkeling. Onder tijdelijke invullingen wordt het

tijdelijk gebruik van gronden en panden bedoeld. Het

gaat om een overgangsfase, een oude situatie die voorbij

is - of niet helemaal - terwijl de nieuwe al ingeleid wordt.

De gebouwen, het terrein worden temporeel gebruikt,

in afwachting van een definitieve ingebruikname die de

sites hun definitieve bestemming geeft.

o Het initiatief Samentuin Damhof werd reeds

opgestart.

o Kortelings nam het kunstenaarscollectief

Rooftoptiger zijn intrek in één van de Slachthuishallen.

o De kade als publieke ruimte aan het water kan

door middel van (voorlopige) initiatieven bekendheid

krijgen. Het voorzien van enkele eenvoudige ingrepen

kunnen hiervan meteen een toegevoegde waarde voor

de buurt maken.

o Diverse pistes voor tijdelijke invulling van de

hallen en de ruimte errond zijn denkbaar en te onderzoeken:

een skatepark, multifunctionele ruimte voor

plaatselijke verenigingen, een overdekte speelruimte,

klein- of grootschalige werkruimtes voor ambachten

en productie, overdekte markt, etc…

Tijdelijke invullingen zullen, in afwachting van de start

van de ontwikkeling, dus actief gestimuleerd worden.

Hiervoor is nood aan een strategie, plan van aanpak hoe

deze tijdelijke gebruikers te vinden, te selecteren en met

hen te komen tot concrete afspraken. Hiervoor werd

dan ook een begeleidingsopdracht ‘tijdelijke invullingen’

opgestart.

De totale termijn voor de ontwikkeling is vanzelfsprekend

niet exact en afhankelijk van complexe factoren maar kan

begroot worden op ca 12 tot 18 jaar.

Vanuit een uitgebreide analyse van prioriteiten maar

ook afhankelijkheden en onzekerheden is een faseringstrategie

ontwikkeld die voldoende flexibel is maar die

eveneens de structuren van het plan definitief vastlegt

waarna gefaseerd en onafhankelijk de bouwvelden kunnen

gerealiseerd worden. De ruime mogelijkheden tot

tijdelijke invullingen zal het transformatieproces voorts

ondersteunen en de identiteit van de wijk vorm geven.

voorbeeld van tijdelijke invulling van één van de Slachthuishallen

147

More magazines by this user
Similar magazines