Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

Vooraf

Voor U ligt het “Definitief Masterplan

Slachthuissite-Noordschippersdok-Lobroekdok”.

Het projectgebied voor dit Masterplan bestaat uit de

Slachthuissite, het Noordschippersdok, de Slachthuislaan

en de kade langs het Lobroekdok. Het studiegebied

beslaat de gehele Dambuurt binnen het spoor, het

dok, de Ring en de locatie Sportpaleis/Lotto Arena. De

contouren van het projectgebied en studiegebied zijn

aangegeven op naastgelegen luchtfoto. In dit Masterplan

concentreren we ons op het in rood aangegeven

projectgebied.

Het Definitief Masterplan is het resultaat van een

participatief proces met de verschillende stakeholders

(buurtbewoners, stadsdiensten, bedrijven, overheidsinstellingen,…),

welke van bij aanvang uitvoerig

werden betrokken bij de verschillende stappen van het

ontwerptraject.

In 2014 werd in overleg met de stakeholders een PRO-

JECTDEFINITIE voor de opmaak van het masterplan

uitgeschreven, welke in februari 2015 werd goedgekeurd.

Daaropvolgend werd een WEDSTRIJDOPDRACHT

opgestart welke in juli 2015 gegund werd aan het ontwerpteam

Palmbout Urban Landscapes // Feddes/Olthof

landschapsarchitecten // De Smet Vermeulen architecten

// Tiem.

In december 2015 werd het CONCEPT MASTERPLAN opgeleverd.

Het was de eerste vertaling naar een planfiguur

op basis van de projectdefinitie die aan het ontwerpteam

was meegegeven als startdocument. Op basis van het

Concept Masterplan zijn door diverse stadsdiensten, de

Stadsbouwmeester en andere adviesorganen reacties en

aanbevelingen uitgebracht. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten

met de buurtbewoners georganiseerd waarin

vragen en bezorgdheden werden geuit.

Deze adviezen vormden voor het ontwerpteam belangrijke

informatie welke verder werden onderzocht, om vervolgens

tot een VOORONTWERP MASTERPLAN te komen,

welke in september 2016 werd goedgekeurd. Niet alle

bemerkingen konden daarbij als vanzelf worden verwerkt

aangezien de commentaren en verlangens elkaar soms

tegenspraken. Tegelijkertijd werd het masterplan ook

verder afgestemd op de door Stad Antwerpen geplande

heraanleg van de Slachthuislaan, en werd de haalbaarheid

van een warmtenet in het projectgebied onderzocht.

Opnieuw werd er een adviesronde doorlopen op basis

van het voorontwerp masterplan, waarbij door diverse

stadsdiensten, adviesorganen en buurtbewoners bemerkingen

werden geformuleerd, die waar mogelijk door

het ontwerpteam werden verwerkt in het voorliggend

DEFINITIEF MASTERPLAN. Hierbij werd het masterplan

ook verder afgestemd met het externe ontwerpproces

van de door de Vlaamse Regering aangestelde intendant

voor leefbaarheidsmaatregelen in de Antwerpse Ring,

en de haalbaarheidsstudie Schijn-Schelde verbinding

in opdracht van de Stad Antwerpen en de Vlaamse

Milieumaatschappij.

We menen dat we dankzij deze procesgang tot een

gefundeerd en voldragen Masterplan zijn gekomen,

welke een doorvertaling zal krijgen in een op te stellen

Ruimtelijk Uitvoeringsplan en Plan-Milieueffectenrapport

(Plan-MER).

In het ontwerpproces werd er nadrukkelijk voor geopteerd

om van bij aanvang, en parallel aan de opmaak

van het Masterplan, reeds de studies in kader van de

Plan-MER op te starten alsook de studies in kader van

de Hoogbouwnota. Dit gaf het ontwerpteam al van bij

het begin de noodzakelijke inzichten om het ontwerp in

functie van deze studies aan te passen en bij te sturen.

Concreet betekende dit dat reeds in de fase van Concept

naar Voorontwerp Masterplan een licht- en bezonningsstudie

alsook een windstudie werd opgemaakt als

onderdelen van de Hoogbouwnota. Parallel werd ook

gestart met het onderzoek op vlak van mobiliteit, geluid

en luchtkwaliteit, welke de sleuteldisciplines vormen van

het Plan-MER. Deze eerste resultaten en inzichten uit

de verschillende studies werden reeds verwerkt in het

Voorontwerp MasterpIan. In de fase van Voorontwerp

naar Definitief masterplan werd het verder geëvolueerde

masterplan alsnog bestudeerd op vlak van licht- en

bezonning, wind, mobiliteit, geluid en luchtkwaliteit. De

finale inzichten werden opnieuw verwerkt in het Definitief

Masterplan.

2

More magazines by this user
Similar magazines