Definitief_Masterplan_Slachthuissite_Noordschippersdok_Lobroekdok

agvespa

Het college keurt het definitieve masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok en het voorontwerp RUP goed.

HOOFDSTUK 1 Fout! Gebruik het tabblad Start om Heading 1 toe te passen op de tekst die u hier

wilt weergeven.

Op basis van deze resultaten kan men besluiten dat alle onderzochte scenario’s economisch

rendabel zijn en dat scenario 1 het meeste potentieel biedt. Ook in de gevoeligheidsanalyse kwam

scenario 1 als beste naar voor. Dit resultaat kan onder meer verklaard worden door de relatief

hoge energiedensiteit in combinatie met een compact en kleinschalig warmtenet op de

Slachthuissite. Daarenboven is er bij nieuwbouw op de slachthuissite sprake van een aantal

vermeden investeringskosten die kunnen bijdragen aan de financiering van het warmtenet.

Scenario 2 is minder rendabel dan het eerste scenario aangezien er geen rechtstreeks te benutten

restwarmte beschikbaar is en omdat 50% van de geproduceerde elektriciteit van de WKK op het

net geïnjecteerd zou worden. Bovendien is de investering voor een aardgas-WKK veel groter dan de

investering voor de inkoppeling van restwarmte van de biogas-WKK. Over de simulatieduur van 40

jaar is scenario 2 zelfs het minst interessant zowel op economisch als ecologisch vlak in vergelijking

met de andere scenario’s.

Met deze studie werd de verkennende fase van het onderzoek naar het uitbouwen van een

duurzaam warmtenet op de slachthuissite afgerond en werd de eerste basis gelegd voor de

verdere verdieping. In deze volgende fase wordt het warmtenet op technisch, economisch en

juridisch vlak verder onderzocht en wordt meer concrete informatie uitgewisseld tussen de

verschillende hoofdrolspelers namelijk de warmtedistributeur, de warmteproducent en eventueel

potentiele afnemers van warmte met de Stad als mogelijke katalysator. Indien hieruit blijkt dat de

resultaten gunstig zijn voor de verschillende betrokken partijen kan men overgaan tot de

daadwerkelijke uitwerking van het project.

III

215

More magazines by this user
Similar magazines