11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

του εκπαιδευτικού και όχι οι τεχνολογικές δεξιότητες. Ο εκπαιδευτικός είναι ο εµψυχωτής αλλά και ο<br />

ερευνητής: για παράδειγµα, µπορεί να έχει λίγες τεχνικές δεξιότητες σχετικά µε εφαρµογές<br />

επαυξηµένης πραγµατικότητας, έχει όµως την περιέργεια να µάθει από πού προέρχεται η επιθυµία να<br />

αυξηθεί η πραγµατικότητα. Και τι σηµαίνει “να την αυξήσουµε”, ή το αντίθετο, “να τη µειώσουµε”;<br />

Πόσους τρόπους έχουν βρει οι άνθρωποι να το κάνουν; Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του<br />

επαυξηµένου και του εικονικού; Εδώ, λοιπόν, το ψηφιακό ατελιέ γίνεται ένας προνοµιούχος χώρος<br />

όπου µαθητές και εκπαιδευτικοί εξετάζουν από κοινού τον κόσµο αξιοποιώντας την τεχνολογία. Ένα<br />

ψηφιακό ατελιέ ξεκινά στο µυαλό ενός δηµιουργικού εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν φοβάται να πει<br />

στους µαθητές του “δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό, ας µάθουµε µαζί. Και αν το κάνουµε λάθος, θα<br />

προσπαθήσουµε ξανά. Aς σηµειώσουµε όλα τα λάθη!».<br />

1.3 Βασικά σηµεία της µεθοδολογίας<br />

i) Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των Bruno Munari και Alberto Manzi<br />

Ο Bruno Munari (1907-1998), καλλιτέχνης και σχεδιαστής, ήταν εκείνος που εφηύρε το παιδαγωγικό<br />

πλαίσιο του «ατελιέ» (atelier), ενός χώρου βιωµατικής µάθησης, όπου ο κάθε µαθητής µπορούσε να<br />

πειραµατιστεί µε υλικά και σύγχρονες τεχνολογίες. Στα ατελιέ ο Munari παρακινεί τους µαθητές να<br />

αποδοµήσουν την τεχνολογία και να χρησιµοποιήσουν τα τεχνολογικά εργαλεία µε µη αναµενόµενους<br />

τρόπους. Η µεθοδολογία του βασίστηκε στη λογική του “µαθαίνω, κάνοντας”. Ο Alberto Manzi<br />

(1924-1997) ήταν δάσκαλος και παιδαγωγός µε µεγάλη εµπειρία στη χρήση των µέσων µαζικής<br />

ενηµέρωσης για την προώθηση του γραµµατισµού. Στις τάξεις του Alberto Manzi, η παραδοσιακή<br />

διάλεξη δεν υπήρχε. Έδινε πάντα µεγάλη σηµασία στις εµπειρίες των µαθητών και καθοδηγούσε την<br />

ερευνητική διαδικασία στην τάξη µέσα από ανοιχτά ερωτήµατα προς αυτούς. Η τάξη, κατ’ αυτόν,<br />

ανακάλυπτε τον κόσµο µέσω µιας συνεχούς αλληλεπίδρασης, συζήτησης, αποδόµησης και<br />

σύνθεσης. Η διαθεµατικότητα αποτελούσε το απαραίτητο εργαλείο της έρευνας και της ανακάλυψης.<br />

Οι διδακτικές προσεγγίσεις των Manzi και Munari είναι ακόµα σε θέση να επηρεάσουν τα διάφορα<br />

εκπαιδευτικά µοντέλα, να φέρουν πιο κοντά το σχολείο στις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και να<br />

προσφέρουν νέους τρόπους εργασίας τόσο στους µαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Αυτές οι<br />

διδακτικές προσεγγίσεις έχουν διαµορφώσει το ψηφιακό ατελιέ: η κάθε φάση του ατελιέ ξεκινάει µε<br />

ένα ερώτηµα προς διερεύνηση, ένα ερώτηµα το οποίο ενεργοποιεί τη γνώση και την εµπειρία των<br />

µαθητών, ενώ ακολουθεί ο ψηφιακός και αναλογικός πειραµατισµός, το ατοµικό και το συλλογικό, το<br />

καλλιτεχνικό και το επιστηµονικό, η δηµιουργία και η αποδόµηση.<br />

ii) Η Τεχνολογία<br />

Στο <strong>App</strong> <strong>Your</strong> <strong>School</strong> ενισχύεται η άποψη ότι η εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή δεν πρέπει να<br />

επικεντρώνεται στην τεχνολογία, αλλά σε νέα µοντέλα αλληλεπίδρασης µε αυτήν.<br />

Θελήσαµε να πειραµατιστούµε µε νέα εργαλεία, ξεκινώντας από “διαχρονικές ερωτήσεις”. Πυρήνας<br />

µας δεν ήταν η τεχνολογία, αλλά η διδασκαλία. Ζητήσαµε από τον δάσκαλο να προσεγγίσει µε<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!