11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

την ολοκληρωτική απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Αυτό σήµαινε ότι το πιο<br />

αγαπηµένο τεχνολογικό εργαλείο των µαθητών δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στα ατελιέ µας<br />

και γι' αυτόν τον λόγο προτείναµε εναλλακτικές επιλογές (όπως για παράδειγµα τη χρήση<br />

συγκεκριµένων διαδικτυακών εργαλείων/ ανοιχτών λογισµικών αντί για εφαρµογές σε smartphone και<br />

τάµπλετ). Σε µία εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και τα τεχνολογικά εργαλεία αλλάζουν<br />

ταχύτατα, ο σχεδιασµός µας στηρίζεται σε µια προσπάθεια να δοθεί έµφαση στην προσέγγιση της<br />

τεχνολογίας και όχι σε συγκεκριµένα λογισµικά ή συσκευές.<br />

2.2 Πρακτικές που ενέπνευσαν τον<br />

πειραµατισµό µας<br />

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος καθένας από τους 8 εταίρους διερεύνησε και επέλεξε 5 καλές<br />

πρακτικές δηµιουργικής χρήσης των ΤΠΕ από τη χώρα του. Αυτό έγινε προκειµένου να υπάρξει ένα<br />

σύγχρονο τοπικό πλαίσιο για τις µεθοδολογίες που προωθούνται στο πρόγραµµα. Είχε ενδιαφέρον για<br />

µας να δούµε µε ποιον τρόπο άλλοι φορείς στην Ελλάδα ενσωµατώνουν τα νέα τεχνολογικά µέσα για<br />

να εµπλουτίσουν τη διδασκαλία. Οι πρακτικές που διερευνήσαµε εξετάστηκαν µε βάση τα ακόλουθα<br />

κριτήρια: καινοτοµία, τεχνολογικές δεξιότητες που αναπτύσσονται, καλλιέργεια άλλων σύγχρονων<br />

δεξιοτήτων, σύνδεση µε τον ενεργό πολίτη, ρόλος του εκπαιδευτικού, εφαρµογές και συσκευές που<br />

χρησιµοποιούνται. Συγκεκριµένα, επιλέξαµε 3 φορείς και 2 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι απάντησαν σε<br />

κοινές ερωτήσεις σχετικά µε τη γενικότερη προσέγγισή τους προς στην τεχνολογία, τη µεθοδολογία,<br />

τον τρόπο µε τον οποίο αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στο εργαστήριό τους, κ.ά. ∆είτε τις<br />

απαντήσεις τους: www.appyourschool.eu/category/activities/national-toolkits/.<br />

Τα κοινά στοιχεία µεταξύ αυτών των πρακτικών είναι πτυχές που θεωρούνται σηµαντικές και από το<br />

<strong>App</strong> <strong>Your</strong> <strong>School</strong> και ήταν τα εξής:<br />

• όλες τις πρακτικές εκµεταλλεύονται τη βιωµατική εµπειρία, ενώ βασίζονται στην επίλυση<br />

πραγµατικών καταστάσεων και προβληµάτων: µε αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτή η αξία των<br />

αποτελεσµάτων και αποκτά νόηµα η δραστηριότητα.<br />

• δίνεται έµφαση στη διαδικασία και όχι σε κάποια συγκεκριµένη θεµατική, ενώ καλλιεργείται η<br />

διεπιστηµονικότητα.<br />

• συµβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δηµιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση<br />

προβληµάτων, ανάλυση, οµαδική εργασία, διερεύνηση, συνεργασία, επικοινωνία, πρωτοβουλία,<br />

αυτοαξιολόγηση κλπ.<br />

• ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης, ένας οδηγός στη διαδικασία.<br />

23<br />

Επιπλέον έµπνευση στάθηκαν οι αρχές του του προγράµµατος Μελίνα και του Προγράµµατος<br />

Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση υπό τον Μ. Θεοδωρίδη από το Μένη Θεοδωρίδη, οι<br />

πειραµατισµοί για την αφηγηµατική έκφραση µε ήχο του Καρπού, το εργαστήριο «QR Codes» του<br />

ιταλικού οργανισµού Six Memos (http://www.sixmemos.it/), το εργαστήριο «One image and thousand<br />

words» του ιταλικού οργανισµού Centro Zaffiria (www.zaffiria.it/), το εργαστήριο «Puzzle Smartphone»<br />

του ιταλικού οργανισµού Avisco (https://urlzs.com/TCKod).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!