11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

έργων που αξιοποιούν την φωτογραφία, τον ήχο, την κινούµενη εικόνα και τα τελευταία τέσσερα<br />

χρόνια και τις ψηφιακές τεχνολογίες των φορητών συσκευών µε δηµιουργική επιλογή λογισµικών που<br />

εξυπηρετούν µια κριτική στάση στην οπτικοακουστική επικοινωνία. Πολλές από τις δραστηριότητες<br />

είναι ανοιχτές και διαθέσιµες στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς φιλοξενούνται και σε Ευρωπαϊκά<br />

αποθετήρια Οπτικοακουστικής Παιδείας. Βασικός κορµός του Καρπού είναι η βιωµατική προσέγγιση<br />

µιας αποδόµησης της γλώσσας της εικόνας και του ήχου σε κάθε της µορφή.<br />

Το 2011 διοργανώνεται για πρώτη φορά ο Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Ταινιών Μικρού Μήκους «Ένας<br />

πλανήτης µια ευκαιρία» που εξελίχθηκε στο «Cinema… διάβασες;» από τη ∆ιεύθυνση<br />

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών. ∆ιανύει τώρα την 9η χρονιά σε συνδιοργάνωση µε το Τµήµα<br />

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και<br />

Θρησκευµάτων, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας, τη ΓΓ Ενηµέρωσης & Επικοινωνίας του<br />

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενηµέρωσης και την ΕΡΤ Α.Ε.<br />

Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές όλων των βαθµίδων της Ελλάδας, της Κύπρου και της<br />

Οµογένειας. Σκοπός του διαγωνισµού είναι να δοθεί στους µαθητές η ευκαιρία να γίνουν δηµιουργοί<br />

και να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής. Το θέµα της ταινίας µικρού µήκους είναι<br />

ελεύθερη επιλογή των µαθητών και εκπαιδευτικών µε διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης. Στην<br />

ιστοσελίδα παρέχεται έντυπο µε οδηγίες για την δηµιουργία ταινίας µικρού µήκους και εισαγωγής σε<br />

θέµατα κινηµατογραφικής γλώσσας αλλά και µερικά τεχνικά ζητήµατα (σχεδιασµός Ι. Πούλιος). Ακόµα,<br />

η διοργάνωση έχει αναπτύξει σε συνεργασία µε επαγγελµατίες κινηµατογραφιστές και πιστούς στο<br />

είδος εκπαιδευτικούς µερικά βίντεο (κυρίως για ∆ηµοτικό), όπου µε χιούµορ δίνονται ιδέες για τον<br />

τρόπο υλοποίησης και βελτίωσης των µαθητικών ταινιών.<br />

Το 2011 στο πλαίσιο όλων των Προγραµµάτων Σπουδών για το Νέο Σχολείο που έγινε µε ευθύνη<br />

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατέθηκε και το πεδίο «Πολιτισµός - Αισθητική Παιδεία» που συνέταξε<br />

Πρόγραµµα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση υπό τον Μ. Θεοδωρίδη. Το πλήρες σχέδιο<br />

εφαρµογής διαθεµατικής προσέγγισης για την Οπτικοακουστική Έκφραση καλύπτει τόσο το ∆ηµοτικό<br />

όσο και το Γυµνάσιο. Αν και σε ανάθεση του ΙΕΠ, µε πολύ σφαιρική αρχικά αντιµετώπιση, το<br />

πρόγραµµα όπως και άλλα σκέλη των νέων προτάσεων δεν εφαρµόστηκαν παραµένουν όµως<br />

διαθέσιµα στο διαδίκτυο .<br />

5<br />

Το Πρόγραµµα των Καλλιτεχνικών Σχολείων περιλαµβάνει, εκτός από όλα τα µαθήµατα Γενικής<br />

Παιδείας του Γενικού Γυµνασίου- Λυκείου και µαθήµατα Καλλιτεχνικής Παιδείας µεταξύ των οποίων<br />

και κινηµατογράφου. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν συνταχθεί Προγράµµατα Σπουδών µε τις Υπουργικές<br />

αποφάσεις του 2016που περιλαµβάνουν: Αισθητική Κινηµατογράφου (Α’ και Β΄ Γυµνασίου) Βασικές<br />

Αρχές Σκηνοθεσίας (Β’ και Γ’ Γυµνασίου), Ιστορία Κιν/φου (Α’ και Β’ Λυκείου), Πολυµέσα (Β’ και Γ’<br />

Λυκείου), Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Κινηµατογραφική Τεχνολογία-Φωτογραφία Κινηµατογράφου,<br />

και Ντοκιµαντέρ, Γ Λυκείου.<br />

17<br />

5. www.ebooks.edu.gr/new/ps.php και σε ανανεωµένη εκδοχή www.karposontheweb.org/karpos-material-edu/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!