11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

χαµηλών τόνων ή χαµηλής επίδοσης µαθητές, οι οποίοι ανέλαβαν ρόλο συντονιστή οργανώνοντας τους<br />

υπόλοιπους. Εποµένως, τους ωφέλησε να αναδείξουν ικανότητες που δεν ήταν ορατές στην τάξη. Μόνο<br />

ένας- δύο εξ αυτών παρέµειναν αµέτοχοι σε σύνολο 23 µαθητών. Ο ενθουσιασµός τους και η<br />

ανταπόκρισή τους σε όλα τα στάδια ήταν συγκινητικός για τις διδάσκουσες.<br />

2.5 Συµβουλές για εφαρµογή<br />

Κατά την εφαρµογή ενός ψηφιακού ατελιέ θέλουµε να:<br />

• Εξερευνήσουµε τις δυνατότητες: να είµαστε ανοιχτοί στους ποικίλους τρόπους σκέψης και δράσης. Να<br />

δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο το οποίο θα καθιστά δυνατή την ανακάλυψη πολλών διαφορετικών<br />

πτυχών ενός θέµατος, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απλούστευση.<br />

• Να αφήσουµε το χιούµορ και το παιχνίδι να εισέλθουν: το παιχνίδι είναι ένα σοβαρό θέµα, καλεί όλες<br />

µας τις αισθήσεις, προκαλεί την προσοχή µας και µπορεί να µας κατευθύνει σε ενδιαφέροντα<br />

µονοπάτια. Θέλουµε το προσωπικό κίνητρο, το οποίο γεννιέται από τη χαρά του να κάνεις κάτι που σου<br />

αρέσει.<br />

• Να απελευθερωθούµε από την έγνοια του άρτιου τελικού αποτελέσµατος και να αφεθούµε στη<br />

διαδικασία.<br />

• Να ενθαρρύνουµε τους µαθητές να γίνουν εφευρέτες νέων χρήσεων της τεχνολογίας<br />

χρησιµοποιώντας τη φυσική περιέργειά που έχουν για την τεχνολογία έτσι ώστε να ξανασκεφτούν, εως<br />

κάποιο βαθµό, τη φύση του σχολείου. Από την πλευρά του, το σχολείο έχει την υποχρέωση να διδάσκει<br />

τους µαθητές να παρατηρούν, να έχουν αµφιβολίες, να αµφισβητούν τις συνήθειες, να κατανοούν -<br />

αλλά και να ξεπερνούν όπου χρειάζεται– τα όρια.<br />

• Να χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία ως ένα εργαλείο εκφραστικό, εννοιολογικό, που µπορεί να<br />

ανατρέψει.<br />

• Το µέσο είναι το ίδιο για όλους: αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι αν στο σχολείο η τεχνολογία δεν<br />

θα λαµβάνεται ως έχει, αλλά διερευνάται, αποκαλύπτεται, χρησιµοποιείται και "χειραγωγείται" πέρα από<br />

το συνηθισµένο, έτσι ώστε να ανοίξει νέες εκφραστικές ευκαιρίες για όλους τους µαθητές.<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!