11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Προετοιµασία<br />

Προετοιµασία του χώρου<br />

• 1 υπολογιστής ανά οµάδα (συνιστάται να δηµιουργηθούν µικρές οµάδες 3-4 παιδιών για να µπορούν να<br />

δουλεύουν αποτελεσµατικά γύρω από τον υπολογιστή)<br />

• µεγάλα τραπέζια<br />

Προετοιµασία των υλικών<br />

• µαύρα χαρτόνια/ σακούλες σκουπιδιών/ σκουρόχρωµο ύφασµα για τη συσκότιση της τάξης<br />

• εκτυπώσεις από το Παράρτηµα<br />

• είδη ζωγραφικής και µεγάλα χαρτόνια<br />

• κινητά τηλέφωνα ή φωτογραφικές µηχανές<br />

Εφαρµογές Σκοπός µεσο συνδεσµοσ<br />

PhotoDirector<br />

Επεξεργασία εικόνας<br />

Κινητό ή τάµπλετ<br />

Google Play, <strong>App</strong> Store<br />

Pixlr (εναλλακτικά)<br />

Επεξεργασία εικόνας<br />

Υπολογιστής<br />

www.pixl.com<br />

Wevideo Επεξεργασία Βίντεο Υπολογιστής www.wevideo.com<br />

αναλυτικεσ οδηγιεσ:<br />

1η ενότητα / Πειραµατισµός<br />

µηχανισµοί σχετικοί µε την όραση<br />

Ερώτηση κλειδί: Τι χρειαζόµαστε για να δούµε τον κόσµο γύρω µας;<br />

CAMERA OBSCURA<br />

1. Δηµιουργία µιας camera obscura στην τάξη. Οδηγίες: www.youtube.com/watch?v=gvzpu0Q9RTU.<br />

Συµβουλή: Αν είναι δύσκολη η συσκότιση της τάξης µπορείτε να φτιάξετε µια camera obscura από<br />

χαρτόνι. Οδηγίες: www.youtube.com/watch?v=Y0wenfVfHuo.<br />

2. Συζήτηση στην τάξη: η camera obscura αποκαλύπτει πώς λειτουργεί η όραση καθώς και οι συσκευές για<br />

την καταγραφή εικόνων ( όπως φωτογραφικές µηχανές).<br />

3. Παρουσιάζονται παραδείγµατα οφθαλµών διαφόρων οργανισµών και ζώων (Παράρτηµα)<br />

4. Οι µαθητές καλούνται να κάνουν µια καταγραφή των ζώων που πιστεύουν ότι ζουν στην ευρύτερη<br />

περιοχή µε αυτούς.<br />

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ<br />

1. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και η κάθε οµάδα διαλέγει ένα ζώο από την παραπάνω καταγραφή.<br />

2. Ο εκπαιδευτικός µοιράζει στην κάθε οµάδα οµάδα µια εκτύπωση µε το αντίστοιχο µάτι του ζώου σε<br />

µεγέθυνση καθώς και υλικά ζωγραφικής (νεροµπογιές, κηροµπογιές, µαρκαδόρους, ξυλοµπογιές) και<br />

µεγάλα χαρτιά. Οι µαθητές καλούνται να κάνουν µια εικαστική απεικόνιση του µατιού στο χαρτί.<br />

3. Παρουσίαση αποτελεσµάτων και συζήτηση<br />

Συµβουλή: Τοποθετήστε µαζί όλα τα έργα ζωγραφικής και µιλήστε για τις οµοιότητες και τις διαφορές<br />

του κάθε είδους. Για ποιους λόγους τα οπτικά όργανα των ζώων διαφέρουν; Ο σχηµατισµός των µατιών<br />

συνδέεται επίσης µε την εξέλιξη των ειδών καθώς και µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε είδους.Επιπλέον,<br />

µπορούµε να διαπιστώσουµε πόσο διαφορετικά αντιλαµβάνεται το κάθε ζώο τον ίδιο χώρο και αυτό<br />

αποτελεί αφορµή για συζήτηση σχετικά µε τη βιοποικιλότητα, το σεβασµό προς τα ζώα, τη διαφορετικότητα.<br />

74

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!