11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

παραρτηµα ι<br />

βιογραφιεσ<br />

α. Alberto Manzi (1924-1997)<br />

πηγή: www.centroalbertomanzi.it<br />

Ο Alberto Manzi γεννήθηκε το 1924 στη Ρώµη. Το 1942 πήρε το δίπλωµά του<br />

ναυτικού µηχανικού καθώς και αυτό του εκπαιδευτικού. Αυτή η διττή<br />

προσέγγιση, η επιστηµονική και παιδαγωγική, θα σηµατοδοτήσει ολόκληρη τη<br />

διάρκεια της ζωής του, καθορίζοντας ολόκληρο το εκπαιδευτικό του έργο.<br />

Πολέµησε στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο µε υποθαλάσσια πληρώµατα στρατού.<br />

Μετά τον πόλεµο πήρε πτυχίο και στη βιολογία ενώ παράλληλα ξεκίνησε το<br />

έργο του σαν δάσκαλος (Maestro) και συγγραφέας παιδικών βιβλίων.<br />

Ο δάσκαλος της φυλακής<br />

Η πρώτη διδακτική εµπειρία του ήταν σε φυλακές ανηλίκων στη Ρώµη, στο ίδρυµα Aristide Gabelli. ∆ίδαξε<br />

µαθητές, 9 έως 17 χρονών, κάποιοι από τους οποίους ήταν τελείως αναλφάβητοι. Στο Gabelli, ο Manzi<br />

ίδρυσε µία µηνιαία εφηµερίδα, την πρώτη του είδους της σε αναµορφωτήριο. Σε συνεργασία µε τους<br />

νεαρούς κρατούµενους γεννήθηκε η ιστορία του Grogh, στην οποία βασίστηκε το πρώτο του<br />

µυθιστόρηµα: «Grogh , Η Ιστορία ενός Κάστορα» το οποίο µεταφράστηκε σε 28 γλώσσες.<br />

Ο δάσκαλος των φτωχών<br />

Στις αρχές του 1950, ασχολείται εξ’ ολοκλήρου µε τα προβλήµατα της εκπαίδευσης των λαϊκών τάξεων και<br />

συγκεκριµένα µε το ανεπίλυτο ζήτηµα του τότε ιταλικού εκπαιδευτικού συστήµατος: την έλλειψη<br />

προσβασιµότητας των αποµακρυσµένων αγροτικών περιοχών στην εκπαίδευση.<br />

Ο δάσκαλος της Λατινικής Αµερικής<br />

Το καλοκαίρι του 1955, ο Manzi ανέλαβε από το Πανεπιστήµιο της Genevra τη διεξαγωγή µιας<br />

επιστηµονικής έρευνας για το τροπικό δάσος του Αµαζονίου. Από τότε και για είκοσι χρόνια, κάθε<br />

καλοκαίρι πήγαινε να διδάξει ανάγνωση και γραφή στους Ινδιάνους, µόνος του ή µε οµάδες φοιτητών του.<br />

Κατηγορήθηκε από τις κυβερνήσεις του Περού και της Βολιβίας ότι ήταν “guevarist”, θεωρήθηκε “persona<br />

non grata” και του απαγορεύτηκε η είσοδος. Η εµπειρία αυτή οδήγησε στη συγγραφή 4 µυθιστορηµάτων.<br />

79<br />

Ο δάσκαλος της τηλεόρασης<br />

Όλη η πρώτη φάση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Manzi κορυφώθηκε το 1960 µε την περίφηµη<br />

τηλεοπτική σειρά «Ποτέ δεν Είναι Αργά» (1960-1968). Ο διευθυντής της RAI αναζητούσε έναν δάσκαλο για<br />

να διδάξει αναλφάβητους ενήλικες. Το «Ποτέ ∆εν Είναι Αργά» θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα<br />

παιδαγωγικά πειράµατα στην εκπαίδευση ενηλίκων. ∆ίδαξε ανάγνωση και γραφή σε περισσότερο από ένα<br />

εκατοµµύριο Ιταλούς. Το 1965, απονεµήθηκε στο Τόκιο το βραβείο της UNESCO, ως ένα από τα πιο<br />

επιτυχηµένα τηλεοπτικά προγράµµατα για την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού. Το 1987 η κυβέρνηση<br />

της Αργεντινής καλεί τον Manzi να πραγµατοποιήσει 60 ώρες επιµόρφωσης για καθηγητές Πανεπιστηµίου<br />

στο πλαίσιο του «National Plan for Literacy», ένα πρόγραµµα βασισµένο στο «Ποτέ ∆εν Είναι Αργά». ∆ύο<br />

χρόνια αργότερα, η Αργεντινή έλαβε από τα Ηνωµένα Έθνη το ∆ιεθνές Βραβείο για το καλύτερο<br />

πρόγραµµα αλφαβητισµού σε όλη την Νότια Αµερική.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!