11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Εφαρµογές Σκοπός µεσο συνδεσµοσ<br />

Free sound<br />

Αναζήτηση ήχων<br />

Κάθε online συσκευή<br />

www.freesound.org<br />

Soundbible<br />

Αναζήτηση ήχων<br />

Κάθε online συσκευή<br />

www.soundbible.com<br />

Audacity Σύνθεση Υπολογιστής www.audacityteam.org<br />

αναλυτικεσ οδηγιεσ:<br />

1η ενότητα / Πειραµατισµός 45'<br />

α. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ<br />

Οι µαθητές που ηχογραφούν π.χ. τα ονόµατα τους και τα ακούνε.<br />

β. Η ΛΑΪΚΗ<br />

1. Οι µαθητές αναλαµβάνουν ρόλους εµπόρων σε µια λαϊκή επιλέγοντας µια µοναδική φράση και το ύφος<br />

που θα διαλαλήσουν τα προϊόντα τους. Ο ηχολήπτης κρατώντας το µικρόφωνο εφαρµόζει δύο τρόπους<br />

ηχοληψίας:<br />

- Παραµένοντας σταθερός, µετωπικά προς την οµάδα.<br />

- Μετακινούµενος ανάµεσα στους “εµπόρους”, µε το µικρόφωνο να εστιάζει κάθε φορά σε έναν.<br />

2. Αναπαραγωγή των 2 ηχογραφήσεων και σχολιασµός σε σχέση µε το αποτέλεσµα: στην πρώτη περίπτωση<br />

επικρατεί χάος και αδυνατεί κανείς να διακρίνει λέξεις και φράσεις ενώ στη 2η αναδεικνύονται τόσο οι φωνές<br />

των εµπόρων όσο και η ψευδαίσθηση ότι το ηχοτοπίο αναδεικνύει µια κίνηση: υποδηλώνει έναν περαστικό<br />

που περπατά κατά µήκος µιας λαϊκής.<br />

Συµβουλη: Συζητήστε για την απόσταση του µικροφώνου από την πηγή και τη ροή των ήχων.<br />

Προτείνετε µία ακόµη δοκιµή µε θέµα το προαύλιο στο διάλειµµα ή µία µικρή αφήγηση. Συζητήστε ποια<br />

στοιχεία ήταν πειστικά και γιατί;<br />

2η ενότητα/ Σχεδιασµός-Υλοποίηση 3x45'<br />

α. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΕΚΔΟΧH<br />

1. Πρόταση για ένα χώρο, µια δράση ή ένα υπάρχον κείµενο ως αφορµή<br />

2. Σε οµάδες των 8-10 γίνεται καταιγισµός ιδεών για τους ήχους που συναποτελούν το επιλεγµένο θέµα.<br />

∆ηµιουργία λιστών µε άξονα την ελάχιστη χρήση επεξηγηµατικών διαλόγων. Οι λέξεις εντάσσονται κυρίως<br />

ως ήχοι και στοιχεία ατµόσφαιρας.<br />

Συµβουλή: Χρησιµοποιήστε ερωτήµατα διερεύνησης της ηχητικής ταυτότητας του χώρου/δράσης. Ποιοί<br />

ήχοι το χαρακτηρίζουν; Πώς εξελίσσονται µέσα στο χρόνο; Ποιο είναι το κυρίως και ποια τα επιµέρους<br />

συναισθήµατα που δηµιουργεί ο χώρος – ποιοι ήχοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αφήγησης; Ποιοι<br />

λειτουργούν επικουρικά;<br />

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!